Ενώσεις Καταναλωτών - Μητρώο

Εκτύπωση

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 2251/1994, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ενώσεις καταναλωτών είναι σωματεία που έχουν αποκλειστικό σκοπό την προστασία των συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού. Εκπροσωπούν τους καταναλωτές στα όργανα στα οποία προβλέπεται η εκπροσώπηση καταναλωτών, ενημερώνουν και συμβουλεύουν τους καταναλωτές, τους αντιπροσωπεύουν δικαστικά και εξώδικα και ασκούν συλλογικές αγωγές σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Οι ενώσεις καταναλωτών αποκτούν νομική προσωπικότητα με την εγγραφή τους στο Μητρώο Ενώσεων Καταναλωτών.

Το μητρώο επικαιροποιήθηκε και ενημερώθηκε με την υπ΄αριθμ: 75773/06.07.2017 (ΑΔΑ: 603Κ465ΧΙ8-7ΓΗ) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης.

Για πλήρη πρόσβαση στο Μητρώο, κατεβάστε το αρχείο: 

 

Συνημμένα:
Λήψη αυτού το αρχείου (MHTRWO ENWSEWN KATANALWTWN  17.09.2018.pdf)MHTRWO ENWSEWN KATANALWTWN 17.09.2018.pdf[ ]294 Kb