ΓΓΚ (Αρχική) Συνεργασία με Κοινωνικούς Εταίρους Επιτροπή Πιστοποίησης Ενώσεων Καταναλωτών

Επιτροπή Πιστοποίησης Ενώσεων Καταναλωτών

Εκτύπωση

Η Επιτροπή πιστοποίησης λειτουργίας των Ενώσεων Καταναλωτών που προβλέπεται από το άρθρο 10, παράγραφος 12 του ν. 2251/94, συστάθηκε με την αριθ. 21770/25-02-2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και τροποποιήθηκε με την αριθ. 52633/2018 (ΦΕΚ 305 ΥΟΔΔ/29.05.2018) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 

Τα μέλη της Επιτροπής είναι:

Τακτικά
Αναπληρωματικά
Παπαγεωργίου ΘεόδωροςΑνδρεοπούλου Δήμητρα
Καρόπουλος Βασίλης   
Στεργίου Αικατερίνη
Θεοχάρη Αικατερίνη   
------
Καλαποθαράκου Παναγιώτα   
Τσέκερη Βασιλική
Καρανδινάκη Ιωάννα Λεχουρίτης Γεώργιος


Η θητεία όλων των μελών είναι 3ετής.

Έργο της Επιτροπής είναι η πιστοποίηση της πραγματικής λειτουργίας των Ενώσεων Καταναλωτών καθώς και η πιστοποίηση νέων καταναλωτικών ενώσεων σύμφωνα με τις παραγράφους 5, 6, 8 έως και 11 του άρθρου 10 του Ν.2251/1994.