ΓΓΚ (Αρχική) Συνεργασία με Κοινωνικούς Εταίρους Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών και Αγοράς

Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών και Αγοράς

Εκτύπωση

Το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς (Ε.Σ.Κ.Α.) αποτελεί συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο του Υπουργού Ανάπτυξης Οικονομίας & Τουρισμού. Το Ε.Σ.Κ.Α. εκφράζει τις θέσεις των φορέων της αγοράς και των καταναλωτών επί θεμάτων λειτουργίας της αγοράς και προστασίας των καταναλωτών, υποβάλλει, προτάσεις και εκδίδει γνωμοδοτήσεις επί θεμάτων σχετικών με την αγορά και τους καταναλωτές.

Η λειτουργία του ΕΣΚΑ ρυθμίζεται από το Άρθρο 12 του ν. 2251/1994, καθώς και από τον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΣΚΑ

Το Ε.Σ.Κ.Α. συγκροτήθηκε με την ΥΑ 99792/2015 (ΦΕΚ 748/21.10.2015και τροποποιήθηκε με την ΥΑ 17339/2018 (ΦΕΚ 90 ΥΟΔΔ/21.02.2018).

 

 

 

1η Συνεδρίαση του ΕΣΚΑ (18.12.2015)

Διαβάστε εδώ τα πρακτικά της 1ης Συνεδρίασης του ΕΣΚΑ.

 

2η Συνεδρίαση του ΕΣΚΑ (19.12.2016)

Κύρια θέματα που παρουσιάστηκαν:

  • Τροποποίηση του ν.2251/94 για την προστασία των καταναλωτών
  • Ν.3758/2009 - Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις – Προτεινόμενες τροποποιήσεις
  • Νέοι κανόνες για τη στεγαστική πίστη
  • Διαδικτυακό Σάρωμα Sweep 2016

   Διαβάστε εδώ τα πρακτικά της 2ης Συνεδρίασης του ΕΣΚΑ.

3η Συνεδρίαση του ΕΣΚΑ (23.3.2018)

Διαβάστε εδώ τα πρακτικά της 3ης Συνεδρίασης του ΕΣΚΑ.