ΓΓΚ (Αρχική) Συνεργασία με Κοινωνικούς Εταίρους Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών και Αγοράς

Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών και Αγοράς

Εκτύπωση

Το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς (Ε.Σ.Κ.Α.) αποτελεί συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο του Υπουργού Ανάπτυξης Οικονομίας & Τουρισμού. Το Ε.Σ.Κ.Α. εκφράζει τις θέσεις των φορέων της αγοράς και των καταναλωτών επί θεμάτων λειτουργίας της αγοράς και προστασίας των καταναλωτών, υποβάλλει, προτάσεις και εκδίδει γνωμοδοτήσεις επί θεμάτων σχετικών με την αγορά και τους καταναλωτές.

Η λειτουργία του ΕΣΚΑ ρυθμίζεται από το Άρθρο 12 του ν. 2251/1994 ,καθώς και από τον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΣΚΑ

 

Το Ε.Σ.Κ.Α. συγκροτήθηκε με την ΥΑ 99792/2015 (ΦΕΚ 748/21.10.2015 ).

Διαβάστε εδώ τα πρακτικά της 1ης Συνεδρίασης του ΕΣΚΑ που πραγματοποιήθηκε στις 18/12/2015.