ΓΓΚ (Αρχική) Πληροφόρηση - Εκπαίδευση Καταναλωτών Ο ρόλος του Υπουργείου Παιδείας στην εκπαίδευση των Καταναλωτών

Ο ρόλος του Υπουργείου Παιδείας στην εκπαίδευση των Καταναλωτών

Εκτύπωση

Η Αγωγή του Καταναλωτή στα Σχολεία

Η «Αγωγή του Καταναλωτή στα Σχολεία» έχει ενταχθεί στις Σχολικές Δραστηριότητες και εφαρμόζονται προγράμματα στα Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας.

Η Αγωγή του Καταναλωτή δεν αποτελεί ένα επιπλέον μάθημα που διεξάγεται, εξετάζεται και αξιολογείται με τον παραδοσιακό τρόπο, αλλά μία διεπιστημονική δραστηριότητα που απαιτεί διαθεματική προσέγγιση. Η συμμετοχή στα προγράμματα Αγωγής του Καταναλωτή είναι προαιρετική για εκπ/κούς και μαθητές και η συμμετοχή των τελευταίων πρέπει να είναι ενεργητική, δημιουργική και όχι παθητική.

Τέτοια προγράμματα που εφαρμόζονται στα σχολεία, έχουν στόχο να συμβάλλουν πραγματικά μέσα από την ενεργητική και βιωματική μάθηση στην αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς των μαθητών, με σκοπό την ενίσχυση της υπευθυνότητας, της αυτοπεποίθησης, της προσωπικότητας και της ικανότητας του μαθητή για την υιοθέτηση θετικών τρόπων και στάσεων ζωής. Για το λόγο αυτό δεν αρκεί μόνο μία απλή ενημέρωση, αλλά τα προγράμματα αυτά πρέπει να στηρίζονται σε νέες μεθόδους διδακτικής προσέγγισης οι οποίες ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των μαθητών και ενισχύουν την ανάπτυξη κάποιων ικανοτήτων, όπως η λήψη αποφάσεων, η εξαγωγή συμπερασμάτων και η αξιολόγηση των συνεπειών.

Ειδικότερα, τα προγράμματα Αγωγής του Καταναλωτή στα σχολεία αποσκοπούν στο να ενθαρρύνουν τους μαθητές/τριες να κατανοήσουν την κατανάλωση ως οικονομικό φαινόμενο και ως κοινωνική και πολιτισμική δραστηριότητα, να αποκτήσουν γνώσεις και στάσεις απέναντι στις συνθήκες λειτουργίας της αγοράς και τις επιπτώσεις της καταναλωτικής συμπεριφοράς στο κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον και να τους καταστήσουν ικανούς να σκέφτονται, να λειτουργούν και να δρούν ατομικά και συλλογικά, στα πλαίσια μιας κριτικής ορθολογικής και υπεύθυνης καταναλωτικής συμπεριφοράς για την διασφάλιση της υγείας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της αναβάθμισης της ποιότητας της ζωής.

Επιπλέον, τα προγράμματα αυτά ενθαρρύνουν τους μαθητές/τριες να κατανοήσουν συνήθειες και πρότυπα, που έχουν ρίζες στις ευρύτερες κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις. Το εκπαιδευτικό μας σύστημα παρακολουθεί αυτές τις εξελίξεις. Δείγματα εκπαιδευτικών προσεγγίσεων σχετικά με την κατανάλωση, υπάρχουν τόσο στα αναλυτικά προγράμματα μαθημάτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και στα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, τα οποία υλοποιούνται από 10ετίας περίπου.

Αυτά τα προγράμματα, επίσης, υλοποιούνται με τη μέθοδο «peer education», είναι δηλαδή αποτέλεσμα της σχεδιασμένης συστηματικής και ομαδικής εργασίας των μαθητών/τριών της σχολικής τάξης. Οι διαφορές που διαπιστώνονται μεταξύ των προγραμμάτων στη μορφή, το περιεχόμενο, τη μέθοδο, την έκταση και τη διάρκεια οφείλονται στην ελευθερία που έχουν τα Σχολεία ως προς την επιλογή του θέματος, το μεθοδολογικό πλουραλισμό της προσέγγισης "project" και φυσικά την έμπνευση, τη φαντασία και τη δημιουργικότητα των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών.

Τα θέματα των προγραμμάτων Α γ ω γ ή ς  τ ο υ  Κ α τ α ν α λ ω τ ή μπορεί να επιλέγονται από τα παρακάτω αντικείμενα: Η Αγωγή του Καταναλωτή και η οικονομία (Η οικονομική διάσταση της κατανάλωσης: προϊόντα, παραγωγοί, εταιρείες, κατασκευαστές, ασφάλεια προϊόντων, επιδράσεις στο περιβάλλον, προστασία της Υγείας των πολιτών, δικαιώματα του πολίτη-καταναλωτή)

Η Αγωγή του Καταναλωτή και η κοινωνία (Η κοινωνική διάσταση της κατανάλωσης: υπηρεσίες, προμηθευτές, δίκτυα διακίνησης και επικοινωνίας, νέες τεχνολογίες, κοινωνία της πληροφορικής, οργανώσεις καταναλωτών, οικογένεια και κατανάλωση, η κατανάλωση στο πλαίσιο της αγροτικής και αστικής οικογένειας, δικαιώματα του πολίτη-καταναλωτή)

  • Η Αγωγή του Καταναλωτή και ο πολιτισμός (Η πολιτισμική διάσταση της κατανάλωσης: πολιτισμικά αγαθά, τέχνες, θέατρο, μουσική, ταξίδια, τουρισμός, μόδα, μέσα μαζικής ενημέρωσης, διαφήμιση, εμπορευματοποίηση, διεθνοποίηση και παγκοσμιοποίηση προτύπων, εθνικά και λαογραφικά πολιτισμικά αγαθά κ.ά.)
  • Η Αγωγή του Καταναλωτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Η ευρωπαϊκή διάσταση της κατανάλωσης: ο ενιαίος οικονομικός χώρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες : διακίνηση προσώπων, αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων, ο ευρωπαίος πολίτης, εθνική - ευρωπαϊκή ταυτότητα, η Αγωγή του Καταναλωτή στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.ά.)
  • Πληθυσμιακές μετακινήσεις και κατανάλωση
  • Υγεία και κατανάλωση
  • Ανάλυση προτύπων κατανάλωσης κ.ά.

Για την πραγματοποίηση προγραμμάτων Αγωγής του Καταναλωτή το ΥΠ.Ε.Π.Θ. συνεργάζεται με Κυβερνητικούς και μη Κυβερνητικούς φορείς σχετικούς με την κατανάλωση καθώς και με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, επιστημονικούς συλλόγους, κέντρα νεότητας κ.λ.π.. Επίσης στα πλαίσια υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών οι μαθητές μπορούν να πραγματοποιούν επισκέψεις σε χώρους και φορείς που έχουν σχέση με το πρόγραμμα που υλοποιούν (π.χ. εκθέσεις, εργοστάσια, νοσοκομεία, ιδρύματα κ.λ.π.).

Οι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν προγράμματα Αγωγής Υγείας και Αγωγής του Καταναλωτή πρέπει να είναι σε συνεχή επαφή με τον Υπεύθυνο Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Δ.Ε. της Νομαρχίας, του οποίου ο ρόλος είναι συμβουλευτικός και ενισχυτικός.
Στο πλαίσιο του 2ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, έχει παραχθεί υποστηρικτικό Εκπαιδευτικό υλικό για τις ηλικιακές ομάδες 11-14 και 15-18 ετών των εφαρμοζόμενων προγραμμάτων στην «Αγωγή του Καταναλωτή».

Στο πλαίσιο, επίσης, του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού με θέμα: «Νεαρός Καταναλωτής», μαθητές/τριες σχολείων που υλοποίησαν προγράμματα στην Αγωγή του Καταναλωτή έχουν βραβευθεί, με πρώτο, δεύτερο και τρίτο Ευρωπαϊκό Βραβείο.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο:

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Γενική Δ/νση Σπουδών Α/θμιας & B/θμιας Εκπαίδευσης
Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης: Μπάρλα Ανδρονίκη

Ανδ. Παπανδρέου 37,
T.K. 15180 Μαρούσι
Τηλ.: 210 344 3615/ 2755
Fax:   210 344 2365

Email: Αυτή η διεύθυνση e-mail είναι προστατευμένη από spambots. Για να τη δείτε θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη JavaScript

Website: www.minedu.gov.gr