ΓΓΚ (Αρχική) Νέα-Εκδηλώσεις Κωδικοποίηση του ν.2251/1994 σε ενιαίο κείμενο.

Κωδικοποίηση του ν.2251/1994 σε ενιαίο κείμενο.

Εκτύπωση
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 40/17.1.2018 η απόφαση με αριθμ. 5338 ''Κωδικοποίηση του ν.2251/1994 (Α΄ 191) <Προστασία των Καταναλωτών> σε ενιαίο κείμενο'' με έναρξη ισχύος την 17η Μαρτίου 2018.