ΓΓΚ (Αρχική) Νέα-Εκδηλώσεις Τροποποίηση διατάξεων του ν.3869/2010-καταργούμενες διατάξεις με το άρθρο 85 του νόμου 3996/2011

Τροποποίηση διατάξεων του ν.3869/2010-καταργούμενες διατάξεις με το άρθρο 85 του νόμου 3996/2011

Εκτύπωση
Με το άρθρο 85 του νόμου 3996/2011 για την «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, Ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις»  (ΦΕΚ Α’ 170) αποσαφηνίζεται  το περιεχόμενο ορισμένων διατάξεων του ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων με σκοπό  να απλοποιηθεί και να διευκολυνθεί η εφαρμογή του από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Ειδικότερα…
Συνημμένα:
Λήψη αυτού το αρχείου (sitefile-10532.pdf)ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ[ ]24 Kb
Λήψη αυτού το αρχείου (sitefile-10533.pdf)ΦΕΚ[ ]61 Kb