ΓΓΚ (Αρχική) Νέα-Εκδηλώσεις Λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής παραπόνων καταναλωτών 1520

Λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής παραπόνων καταναλωτών 1520

Εκτύπωση
Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας
 
1520 - Γραμμή ΚαταναλωτήΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
 Διακήρυξη δημοσίου ανοικτού διαγωνισμού σε ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου για τo έργο «ΦΑΣΗ Α΄- ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 1520 ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.
 
Το έργο αποτελεί το 1ο υποέργο της ενταγμένης πράξης «Ενσωμάτωση και ενίσχυση της τηλεφωνικής γραμμής παραπόνων καταναλωτών 1520 στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» και στα ΠΕΠ των περιφερειών μεταβατικής στήριξης.