ΓΓΚ (Αρχική) Νέα-Εκδηλώσεις Κ.Υ.Α. Ζ1-699/2010 ΦΕΚ (917/Β/23.06.2010)

Κ.Υ.Α. Ζ1-699/2010 ΦΕΚ (917/Β/23.06.2010)

Εκτύπωση

Κ.Υ.Α. Ζ1-699/10 ΦΕΚ (917/Β/23.06.2010) Κ.Υ.Α. Ζ1-699/10 ΦΕΚ (917/Β/23.06.2010) - Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2008 για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και την κατάργηση της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των ΕΚ, αριθμ. L 133 της 22.5.2008.

Σκοπός της απόφασης είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των διατάξεων της Οδηγίας 2008/48/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008 για την προστασία των καταναλωτών στις συμβάσεις πίστωσης και την κατάργηση της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου (Ε.Ε.Ε.Ε. αριθμ. Ε 133, 22.5.08 σελ. 66-92).