ΓΓΚ (Αρχική) Νέα-Εκδηλώσεις Υ.Α. Ζ4-49/2010 (ΦΕΚ 365/31.3.2010) «καθορισμός των ειδικών λεπτομερειών για την οργάνωση,τη λειτουργία του τμήματος Μητρώου των Εταιρειών Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις,τη διαδικασία ελέγχου,τη συνεργασία των κλιμακίων κλπ...»

Υ.Α. Ζ4-49/2010 (ΦΕΚ 365/31.3.2010) «καθορισμός των ειδικών λεπτομερειών για την οργάνωση,τη λειτουργία του τμήματος Μητρώου των Εταιρειών Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις,τη διαδικασία ελέγχου,τη συνεργασία των κλιμακίων κλπ...»

Εκτύπωση
Αυτοτελές Τμήμα Μητρώου Εταιρειών Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσειςΤο Αυτοτελές Τμήμα Μητρώου Εταιρειών Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις που είναι αρμόδιο  για την τήρηση των διατάξεων του ν. 3758/2009 «Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις»,  άρχισε να λειτουργεί από την ημερομηνία δημοσίευσης της ως άνω Υπουργικής Απόφασης με την οποία μεταξύ άλλων καθορίζονται οι λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας του καθώς και  ο τρόπος διερεύνησης των υποβαλλομένων σ’ αυτό καταγγελιών, παραπόνων και αναφορών.