Κ.Υ.Α. Ζ1-699/10 ΦΕΚ (917/Β/23.06.2010) download_trans.gif Λήψη

Περιγραφή:
Κ.Υ.Α. Ζ1-699/10 ΦΕΚ (917/Β/23.06.2010) - Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2008 για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και την κατάργηση της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των ΕΚ, αριθμ. L 133 της 22.5.2008.
Υποβλήθηκε στις:
01-07-2010
Υποβλήθηκε από:
ΓΓΚ (ggkk)
Ημερομηνία αρχείου:
01-07-2010
Μέγεθος αρχείου:
628.58 Kb
Τύπος αρχείου:
pdf
Λήψεις:
5531