ΓΓΚ (Αρχική) Το προφίλ της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Νομικό Πλαίσιο Αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς

Νομικό Πλαίσιο Αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς

Εκτύπωση

Η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς συστάθηκε με το Π.Δ. 116/2014 (ΦΕΚ 185 Α') με το οποίο προσδιορίστηκαν η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες της. 

Η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς αποτελείται από τις ακόλουθες υπηρεσίες:
α) Τη Διεύθυνση Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή

β) Τη Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή

γ) Τη Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας Αγοράς Προϊόντων και Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ).