ΓΓΚ (Αρχική) Ερωτήσεις Απαντήσεις Στέγαση (Μισθώσεις κατοικιών, κοινόχρηστα)

Στέγαση (Μισθώσεις κατοικιών, κοινόχρηστα)

  1. Ο τρόπος υπολογισμού Κατανομής των Δαπανών Κεντρικής Θέρμανσης σε Κτίρια, τα οποία περιλαμβάνουν περισσότερες της μια ιδιοκτησίες περιγράφεται στο από 27/9/85 Π.Δ. της 7 Νοεμ. 1985 (ΦΕΚ Δ' 631) και ισχύουν οι πάγιες υποχρεώσεις που προβλέπονται απ'αυτό, πρέπει δε να εφαρμόζεται σε όλες τις οικοδομές, που η οικοδομική τους άδεια έχει εκδοθεί μετά την ισχύ του ανωτέρου Π.Δ.
  2. Στα κτίρια που κατασκευάστηκαν πριν την ισχύ του εν λόγω κανονισμού, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο καταστατικό λειτουργίας της πολυκατοικίας, το οποίο μπορεί με τον εκάστοτε ισχύοντα τρόπο να αναθεωρηθεί ώστε να αποδεχθεί την εφαρμογή του κανονοσμού στον τρόπο κατανομής των δαπανών κεντρικής θέρμανσης. 


Για περισσότερες πληροφορίες στις οικίες αρμόδιες πολεοδομίες των Δήμων, είτε σε εταιρίες διαχείρισης κοινοχρήστων εξόδων πολυκατοικιών

 

Εφαρμόζονται οι διατάξεις

  • της παρ. 11 του άρθρου 30 του Ν. 3175/2003 (ΦΕΚ 207 Α’),
  • το εδαφ. 3.3.1, παρ. 3 του άρθρου 1 του Π.Δ. της 27 Σεπ/7 Νοεμ. 1985 (ΦΕΚ Δ’ 631),
  • της παρ. 5του άρθρου 2του Π.Δ. 420/1987 (ΦΕΚ 187 Α’).


Πιο αναλυτικά:

Η γενική συνέλευση των συνιδιοκτητών αποφασίζει για τη μόνιμη αποσύνδεση από το δίκτυο κεντρικής θέρμανσης ενός διαμερίσματος λαμβάνοντας υπόψη την πλειοψηφία του μισού αριθμού και μίας πλέον ψήφου των συνιδιοκτητών ανεξαρτήτως αντίθετης πρόβλεψης στον κανονισμό σχέσεων των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας (Π.Δ. 420/1987).

Στην περίπτωση που η εν λόγω συνέλευση αποφασίσει υπέρ της μόνιμης αποσύνδεσης της μεμονωμένης ιδιοκτησίας, που επιθυμεί να συνδεθεί με το δίκτυο του φυσικού αερίου, αυτή παύει να επιβαρύνεται με τις δαπάνες λειτουργίας και τις έκτακτες δαπάνες κεντρικής θέρμανσης της πολυκατοικίας.

Τέλος ο πίνακας κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης για τις ιδιοκτησίες που θα παραμείνουν σε σύνδεση με το δίκτυο της κεντρικής θέρμανσης θα πρέπει να τροποποιηθεί σύμφωνα με τους αναθεωρημένους «συντελεστές επιβαρύνσεων» ανά ιδιοκτησία.

Περισσότερες πληροφορίες για θέματα ενέργειας θα αντλήσετε από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.