ΓΓΚ (Αρχική) Επανόρθωση - Άσκηση των Δικαιωμάτων των Καταναλωτών

Επανόρθωση - Άσκηση Δικαιωμάτων Καταναλωτών

1 Οι αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς
2 Εξωδικαστική - Εναλλακτική επίλυση διαφορών
3 Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη
4 Διασυνοριακές αστικές διαφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση