Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη

Εκτύπωση

Στην περίπτωση που ο καταναλωτής δεν κατορθώσει να επιλύσει την διαφορά του με τους επιχειρηματίες μέσω των υφισταμένων μεθόδων συμβιβαστικής επίλυσης διαφορών, ή δεν επιλέξει να προσφύγει σε αυτές, μπορεί να καταφύγει στα δικαστήρια προκειμένου να δικαιωθεί. Σε αυτήν την περίπτωση η διαφορά που προκύπτει είναι αστικού χαρακτήρα και επιλύεται από τα πολιτικά δικαστήρια. Για περισσότερες πληροφορίες οι καταναλωτές καλό θα είναι να απευθυνθούν σε έναν δικηγόρο της επιλογής τους.

Ειδική κατηγορία διαφορών αποτελούν οι μικροδιαφορές, οι οποίες αφορούν διεκδικήσεις αξίας έως ΕΥΡΩ 12.000. Συγκεκριμένα, η διαδικασία των μικροδιαφορών είναι πιο απλή γιατί οι καταναλωτές μπορούν να εκπροσωπήσουν οι ίδιοι τον εαυτό τους στο δικαστήριο εάν δεν επιθυμούν να προσλάβουν δικηγόρο και είτε να καταθέσουν γραπτές προτάσεις στο δικαστήριο, είτε να αναλύσουν αυτοπροσώπως την υπόθεσή τους. Μέσω αυτής της διαδικασίας μπορούν να διεκδικήσουν κάθε είδους αποζημίωση έως το ποσό των ΕΥΡΩ 12.000.

Τέλος, πρέπει να αναφερθούμε στην συλλογική αγωγή. Ειδικότερα, συλλογική αγωγή μπορούν να ασκήσουν μόνο τα Εμπορικά, Βιομηχανικά, Βιοτεχνικά και Επαγγελματικά Επιμελητήρια και συγκεκριμένες καταναλωτικές οργανώσεις (δηλαδή καταναλωτικές οργανώσεις που έχουν τουλάχιστον 500 ενεργά μέλη και έχουν εγγραφεί στο μητρώο ενώσεων καταναλωτών πριν από τουλάχιστον 2 έτη, ή από κοινού περισσότερες ενώσεις καταναλωτών) εντός 6 μηνών από την τελευταία φορά που διενεργήθηκε η παράνομη πράξη. Η συλλογική αγωγή ρυθμίζεται από το αστικό δίκαιο και με αυτήν μπορεί να ζητηθεί η παράλειψη της παράνομης ενέργειας εκ μέρους του προμηθευτή, η δέσμευση, απόσυρση ή καταστροφή του προϊόντος, η δημοσίευση επανορθωτικής δήλωσης, αποζημίωση σε περίπτωση ηθικής βλάβης και ασφαλιστικά μέτρα. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση της συλλογικής αγωγής, δεν αποζημιώνεται ατομικά ο παθών, αλλά η αποζημίωση διατίθεται για κοινωφελείς σκοπούς σχετικούς με την προστασία του καταναλωτή.

 

Τι ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση