ΓΓΚ (Αρχική) Επανόρθωση - Άσκηση των Δικαιωμάτων των Καταναλωτών Διασυνοριακές αστικές διαφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διασυνοριακές αστικές διαφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Εκτύπωση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει σύστημα κανόνων για να βοηθήσει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις κατά την επίλυση διασυνοριακών διαφορών. Αυτή είναι η περίπτωση των νέων δικαστικών μέσων ή βοηθημάτων για την απλούστευση της διασυνοριακής είσπραξης απαιτήσεων. Η ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής για μη αμφισβητούμενες χρηματικές αξιώσεις και η ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών για απαιτήσεις που δεν υπερβαίνουν τις 2000 ευρώ αποτελούν σημαντικά νομικά μέσα. Παρέχουν στους πολίτες και στις επιχειρήσεις σε όλη την ΕΕ τα μέσα για την ταχύτερη και πλέον αποτελεσματική επίλυση των διασυνοριακών υποθέσεων, καθιστώντας ευκολότερη την εκτέλεση της δικαστικής απόφασης ή πράξης εις βάρος εναγομένου σε άλλο κράτος μέλος.

 Για το θέμα αυτό βλέπε το σχετικό οδηγό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και την ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης