Εφαρμογή των Κανόνων Προστασίας των Καταναλωτών

Εκτύπωση
  1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Εάν θέλουμε τα δικαιώματα των ευρωπαίων καταναλωτών να έχουν πρακτικά αποτελέσματα, πρέπει να εφαρμοστούν κατάλληλα. Κατάλληλη εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τους καταναλωτές σημαίνει:
  • Πρώτον, την ορθή μεταφορά από τα κράτη μέλη της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τους καταναλωτές στα εθνικά νομικά τους συστήματα.
  • Δεύτερον, ότι, αφού μεταφερθεί, η νομοθεσία εφαρμόζεται κατά αποτελεσματικό, αποδοτικό και συνεκτικό τρόπο από τις αρμόδιες αρχές σε κάθε κράτος μέλος.

Λόγω του αυξανόμενου όγκου των διασυνοριακών συναλλαγών που πραγματοποιούν οι καταναλωτές ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ είναι πολύ σημαντικό να ενισχυθεί η διοικητική συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την Κοινοτική και εθνική νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή. Για να εξασφαλιστεί αυτή η συνεργασία η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε δεκτό τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών.

Ο βασικός σκοπός του Κανονισμού για τη Διοικητική Συνεργασία είναι ο καθορισμός των όρων, σύμφωνα με τους οποίους οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών συνεργάζονται μεταξύ τους, αλλά και με την Επιτροπή, προκειμένου να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία αυτή και την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Απώτερος και διαρκής στόχος είναι η ενίσχυση της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών από τις ενδοκοινοτικές παραβάσεις.
Κάθε δημόσια αρχή η οποία ορίζεται ως αρμόδια αρχή σύμφωνα με τον Κανονισμό, διαθέτει αρμοδιότητες διεξαγωγής ερευνών και επιβολής της νομοθεσίας που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του.
Επιπλέον, ορίζεται μια δημόσια αρχή ως το Ενιαίο Γραφείο Σύνδεσης το οποίο είναι υπεύθυνο για το συντονισμό της εφαρμογής του Κανονισμού εντός ενός κράτους μέλους. Η εξειδικευμένη αυτή μονάδα λειτουργεί στη χώρα μας στα πλαίσια της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας &Τουρισμού και συγκεκριμένα στη Διεύθυνση Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή, η οποία έχει την ευθύνη στελέχωσης και λειτουργίας της.

Για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 2006/2004 στην Ελλάδα διαβάστε εδώ

        2.  EU Sweeps

Το EU Sweep είναι μια ελεγκτική δράση που διεξάγεται σε ετήσια βάση και ταυτοχρόνως σε πανευρωπαϊκό επίπεδο από τις εθνικές αρχές προστασίας του καταναλωτή και συντονίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για διεξαγωγή διαδικτυακής έρευνας-σαρώματος ιστοσελίδων ενός στοχευμένου για κάθε δεδομένη χρονιά τομέα, ώστε να διαπιστωθεί αν τηρείται η νομοθεσία προστασίας καταναλωτή ή όχι. Η εβδομάδα κατά την οποία διεξάγεται ο έλεγχος προκαθορίζεται από την Επιτροπή, ενώ το EU Sweep διενεργείται από υπαλλήλους των εθνικών αρχών προστασίας καταναλωτή, οι οποίες και επιλέγουν τις ιστοσελίδες προς έλεγχο, βάσει είτε αριθμού καταγγελιών, είτε του μεριδίου της εν λόγω αγοράς που καταλαμβάνει η εκάστοτε εταιρεία. Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται μη συμμόρφωση, ακολουθεί επικοινωνία με τον πάροχο στην οποία ζητείται η συμμόρφωσή του ως προς τη διαπιστωθείσα απόκλιση και η λήψη διορθωτικών μέτρων. Όσοι δεν ανταποκριθούν στο αίτημα συμμόρφωσης, αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο επιβολής προστίμου ή παύσης λειτουργίας της ιστοσελίδας τους.

Ως το 2016, έχουν διενεργηθεί εννέα συντονισμένες δράσεις ελέγχου (EU Sweeps). Το 2007 ο τομέας που εξετάστηκε ήταν οι ιστοσελίδες πώλησης αεροπορικών εισιτηρίων, το 2008 οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας (ringtones κλπ), το 2009 οι ιστοσελίδες πώλησης ηλεκτρονικών αγαθών, το 2010 οι πωλήσεις ηλεκτρονικών εισιτηρίων για αθλητικά και πολιτιστικά γεγονότα, το 2011 οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, το 2012 οι ιστοσελίδες πωλήσεως ψηφιακού περιεχομένου (στην Ελλάδα επικεντρώθηκε η έρευνα στα e-books), το 2013 οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες, το 2014 οι εγγυήσεις ηλεκτρονικών αγαθών(εμπορική και νομική), το 2015 η εφαρμογή της νέας Οδηγίας για τα Δικαιώματα των Καταναλωτών και τέλος το 2016, οι πλατφόρμες σύγκρισης τιμών ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Αναλυτικές πληροφορίες για τα EU Sweeps, θα βρείτε εδώ, στο σχετικό Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με το θέμα της Εφαρμογή των Κανόνων Προστασίας των Καταναλωτών στην ΕΕ διαβάστε εδώ