ΓΓΚ (Αρχική) Οικονομικά Συμφέροντα των Καταναλωτών Υπηρεσίες Γενικού Ενδιαφέροντος

Υπηρεσίες Γενικού Ενδιαφέροντος

Εκτύπωση

Οι υπηρεσίες γενικού – κοινωνικού ενδιαφέροντος καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο υπηρεσιών και προϊόντων κοινής ωφελείας, όπως η μεταφορά, η ύδρευση, ο ηλεκτρισμός, το φυσικό αέριο, οι τηλεπικοινωνίες, οι ταχυδρομικές υπηρεσίες κλπ, που παρέχονται, από δημόσιες ή ιδιωτικές εταιρίες και θεωρούνται βασικές για τη λειτουργία της σύγχρονης κοινωνίας. Η διαθεσιμότητα, η τιμή και η ποιότητα αυτών των υπηρεσιών είναι εξ’ ορισμού υψίστης σημασίας για τους καταναλωτές.


Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

Οι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος και ανήκουν στο Ελληνικό κράτος ή ελέγχονται από αυτό, υπάγονται στην κατηγορία των ΔΕΚΟ (Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί).

 

Εποπτεία


Οι ΔΕΚΟ εποπτεύονται από τη ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.Κ.Ο. του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), είναι η Ανεξάρτητη Αρχή η οποία αποτελεί τον Εθνικό Ρυθμιστή που ελέγχει, ρυθμίζει και εποπτεύει: (α) την αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στην οποία δραστηριοποιούνται οι εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ασύρματων επικοινωνιών και διαδικτύου και (β) την ταχυδρομική αγορά, στην οποία δραστηριοποιούνται οι εταιρείες παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ταχυμεταφοράς. Επιπλέον, η ΕΕΤΤ ασκεί τις αρμοδιότητες Επιτροπής Ανταγωνισμού στις εν λόγω αγορές.

Περισσότερες πληροφορίες για την ΕΕΤΤ και τον τρόπο υποβολής ερωτημάτων και καταγγελιών στο δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) είναι αρμόδια σε θέματα παρακολούθησης και ελέγχου της αγοράς ενέργειας σε όλους τους τομείς, ήτοι στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικά καύσιμα, από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και φυσικό αέριο. Περαιτέρω, η ΡΑΕ έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες σε σχέση με την αγορά των πετρελαιοειδών.


Περισσότερες πληροφορίες στο δικτυακό τόπο της ΡΑΕ

 

Χάρτες Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή

 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ Α’ 314) σχετικά με τις δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς (Δ.Ε.Κ.Ο.), κάθε δημόσια επιχείρηση που προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες σε καταναλωτές υποχρεούται εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του νόμου να καταρτίσει και  να υποβάλει στη Διϋπουργική Επιτροπή Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών ένα Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή (Χ.Υ.Κ.). Ο Χ.Υ.Κ. καθορίζει τις καταστατικές υποχρεώσεις, τους όρους υπό τους οποίους η δημόσια επιχείρηση παρέχει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της προς τους καταναλωτές και τη διαδικασία αποζημίωσης προς αυτούς σε περίπτωση μη τήρησης εκ μέρους της των ανωτέρω υποχρεώσεων και όρων.

Οι Χάρτες Υποχρεώσεων προς τους καταναλωτές (ΧΥΚ) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των μέτρων για τον εκσυγχρονισμό των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Με αυτούς συστηματοποιείται ή διαμορφώνεται ένα ελάχιστο πλαίσιο προτυποποίησης των υπηρεσιών που παρέχουν οι ΔΕΚΟ. Ειδικότερα, ο ΧΥΚ πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  1. Περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών της παρεχόμενης υπηρεσίας ή προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου και των χρονικών ορίων εντός των οποίων παρέχεται.

  2. Προσδιορισμό των χρονικών ορίων εντός των οποίων πρέπει να παρέχεται η υπηρεσία μετά από σχετική αίτηση του καταναλωτή και πρόβλεψη αποζημίωσης για την ενδεχομένη μη εμπρόθεσμη παροχή της υπηρεσίας.

  3. Προσδιορισμό επαρκούς χρονικού ορίου εντός του οποίου ο καταναλωτής υποχρεούται να εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις προς την ΔΕΚΟ (λογαριασμοί), εφόσον πρόκειται για παροχή γενικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Το όριο αυτό να είναι τουλάχιστον ένας μήνας από την έκδοση του λογαριασμού.

  4. Περιγραφή των διαδικασιών πρόσβασης των καταναλωτών στις πληροφορίες που αφορούν την παρεχόμενη υπηρεσία.

  5. Απλούστευση, στο μέτρο του δυνατού, των διοικητικών διαδικασιών.

  6. Καθιέρωση, όπου δεν υπάρχουν, και ορθολογικοποίηση των υφιστάμενων διαδικασιών Επίλυσης Διαφορών μεταξύ ΔΕΚΟ και καταναλωτών.

  7. Μέριμνα για τη διευκόλυνση εκπλήρωσης οικονομικών υποχρεώσεων σε οικονομικά αδύναμες ομάδες καταναλωτών με ιδιαίτερη έμφαση στους ηλικιωμένους, πολυτέκνους, άτομα με ειδικές ανάγκες κ.ο.κ.

  8. Μέριμνα για τη συντήρηση και το διαρκή εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και των μέσων με τα οποία παρέχονται οι υπηρεσίες. Πρόβλεψη προτύπων ελέγχων και ενημέρωση μέσω ειδικών εντύπων για τα αποτελέσματα των τακτικών ελέγχων (π. χ. πληροφορίες για την συντήρηση του δικτύου ύδρευσης, των μέσων μαζικής μεταφοράς κ. ο. κ.).

  9. Ειδική μέριμνα για την πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες όλων των ατόμων που έχουν ειδικές ανάγκες και εξαιτίας αυτών δυσκολεύονται στην πρόσβαση.

  10. Στις ΔΕΚΟ, που παρέχουν γενικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας με βάση Γενικούς Όρους Συναλλαγών (ΓΟΣ), οι ΓΟΣ ερμηνεύονται λαμβανομένης υπόψιν της ανάγκης προστασίας των καταναλωτών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του νόμου 2251/1994 (Α’ 191). Οι Δ.Ε.Κ.Ο. δεν πρέπει να χρησιμοποιούν καταχρηστικούς Γ.Ο.Σ, με την έννοια του άρθρου 2 παρ. 6 και 7, του νόμου 2251/1994.

 

Ακολουθούν οι Χ.Υ.Κ. ορισμένων Οργανισμών

 ΣΗΜ.: Πληροφορίες για την εξυπηρέτηση πελατών-επιβατών τραίνου και τα δικαιώματα τους μπορείτε να αντλήσετε και από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. που, ως πλήρως ανεξάρτητη εταιρεία, έχει αναλάβει τη λειτουργία και εκμετάλλευση όλων των σιδηροδρομικών μεταφορών (επιβατικών, εμπορευματικών κ.λ.π.).

 

Τηλεπικοινωνίες

 Σχετικα με τις τηλεπικοινωνίες δειτε εδώ

 

Τι ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση

EUROPA - Services of General Interest

EUROPA - Postal services