Στεγαστικά Δάνεια

Εκτύπωση

ΤΙ ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ;

Ως «στεγαστικό δάνειο» νοείται η πίστωση που χορηγείται σε καταναλωτή για την απόκτηση ή τη διαμόρφωση ιδιωτικού ακινήτου του οποίου είναι ιδιοκτήτης ή το οποίο σκοπεύει να αγοράσει, και η οποία εξασφαλίζεται είτε με υποθήκη σε ακίνητο, είτε με άλλη ασφάλεια.

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ: ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ!

Η υπογραφή σύμβασης στεγαστικού δανείου είναι ίσως η σημαντικότερη χρηματοπιστωτική δέσμευση που αναλαμβάνει ένας καταναλωτής. Είναι μία πολύ σημαντική απόφαση που για να παρθεί σωστά πρέπει ο καταναλωτής να διαθέτει σε προσυμβατικό στάδιο (πριν, δηλαδή, υπογράψει οποιαδήποτε σύμβαση) διαφανείς και συγκρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τους όρους των προτεινόμενων από τους πιστωτές δανείων.

ΠΟΙΟΣ ΤΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΑΥΤΟ;

Αυτό προβλέπεται από την οδηγία 2014/17/ΕΕ, η οποία στοχεύει στη δημιουργία ενιαίας αγοράς ενυπόθηκης πίστης, και η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το νόμο 4438/2016 (ΦΕΚ 220/Α/28.11.2016).

ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΥΠΟΘΗΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

Ο ν.4438/2016 θεσπίζει νέους κανόνες με τους οποίους διασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασίας του καταναλωτή-δανειολήπτη μέσω της παροχής εξατομικευμένων προσυμβατικών πληροφοριών σε δομημένη μορφή, μη παραπλανητικής διαφήμισης, καθώς και της ύπαρξης ειδικών προειδοποιήσεων πριν και κατά τη διάρκεια της σύμβασης.
Ο νόμος εφαρμόζεται:
α) σε συμβάσεις πίστωσης που εξασφαλίζονται είτε με υποθήκη είτε με προσημείωση υποθήκης είτε βάσει δικαιώματος σχετιζομένου με ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και

β) σε συμβάσεις πίστωσης, σκοπός των οποίων είναι η απόκτηση ή η διατήρηση δικαιωμάτων κυριότητας επί εγγείου ιδιοκτησίας ή επί υπάρχοντος ή υπό κατασκευή κτιρίου.

Οι βασικότεροι στόχοι των νέων κανόνων συνοψίζονται ως εξής:

  • Διασφαλίζεται η τεκμηριωμένη επιλογή του καταναλωτή με την παροχή εξατομικευμένης πληροφόρησης μέσω του ESIS "Τυποποιημένο Ευρωπαϊκό Δελτίο Πληροφοριών", το οποίο επιπροσθέτως επιτρέπει την καλύτερη σύγκριση των όρων των ενυπόθηκων δανείων από διαφορετικούς παρόχους.
  • Περιορίζεται  ο κίνδυνος υπερχρέωσης των καταναλωτών - δανειοληπτών με την πραγματοποίηση ενδελεχούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας του καταναλωτή, από τον πιστωτικό φορέα, πριν από την παροχή δεσμευτικής προσφοράς.
  • Κατοχυρώνονται και ρυθμίζονται σημαντικά συναλλακτικά δικαιώματα του καταναλωτή όπως το δικαίωμα περιόδου μελέτης και το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης της σύμβασης πίστωσης.
  • Διασφαλίζεται η ενίσχυση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών με την καθιέρωση κανόνων επαγγελματικής συμπεριφοράς για το προσωπικό των πιστωτικών φορέων και απαιτήσεων επαγγελματικής επάρκειας.
  • Ενθαρρύνεται η χρηματοπιστωτική εκπαίδευση των καταναλωτών.
  • Περιορίζεται η έκθεση  των καταναλωτών – δανειοληπτών στο συναλλαγματικό κίνδυνο καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, εφόσον η σύμβαση πίστωσης είναι σε ξένο νόμισμα.
  • Εξασφαλίζεται η ορθή εκτίμηση του ακινήτου εισάγοντας την υποχρέωση διενέργειας εκτιμήσεων με αξιόπιστα πρότυπα εκτίμησης από πιστοποιημένους εκτιμητές.
  • Διασφαλίζεται η  αδειοδότηση και η εποπτεία των μεσιτών πιστώσεων.


Δεν πρέπει να ξεχνάτε πάντως ότι με τη βοήθεια όλων αυτών των πληροφοριών, η τελική απόφαση για την αποδοχή μιας προσφερόμενης εκ μέρους του δανειστή πίστωσης ανήκει σε εσάς, τον καταναλωτή! Εάν θεωρείτε ότι κάποιος όρος του δανείου που σας προτείνουν είναι εις βάρος σας ή θεωρείτε μια διαφήμιση δανείου παραπλανητική ζητήστε τη βοήθεια είτε της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς είτε μίας καταναλωτικής οργάνωσης.

 

Σχετικό θέμα: πληροφορίες για τους καταχρηστικούς όρους στις συμβάσεις.

Τι ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση