Εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών

Εκτύπωση

Με τον ν. 3758/2009 καθορίστηκε για πρώτη φορά το πλαίσιο λειτουργίας των εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις. Οι ανωτέρω εταιρείες συχνά αναφέρονται ως «εισπρακτικές εταιρείες», ενώ εκ του νόμου απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο είσπραξη.  
Το πλαίσιο αυτό βελτιώθηκε με το άρθρο 36 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2.2.2012) με το οποίο θεσπίζονται περιορισμοί και μηχανισμοί ελέγχου για την προστασία της ιδιωτικής σφαίρας και της προσωπικότητας των πολιτών από αθέμιτες εισπρακτικές μεθοδεύσεις.

Μάθετε περισσότερα για τη λειτουργία των Εταιρειών Ενημέρωσης ληξιπρόθεσμων οφειλών από τις απαντήσεις στις συχνότερες ερωτήσεις καταναλωτών.

Η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, που είναι αρμόδια για την τήρηση και λειτουργία του Μητρώου Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις σύμφωνα με το νόμο 3758/2009, επεξεργάζεται τις αιτήσεις που του υποβάλλονται, και προβαίνει στην εγγραφή στο Μητρώο των εταιρειών, που πληρούν τις προβλεπόμενες εκ του ως άνω νόμου και της με 1/2009 Απόφασης Υπουργού, προϋποθέσεις.
Οι Εταιρείες που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών και επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες ενημέρωσης οφειλετών για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων καθώς και τη διαπραγμάτευση του χρόνου, του τρόπου και των λοιπών όρων αποπληρωμής των οφειλών, σύμφωνα με το ν. 3758/2009, είναι οι παρακάτω:

Μητρώο Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών

Πληροφορίες για τις εταιρείες που έχουν διαγραφεί από το μητρώο είναι οι παρακάτω:

Διεγραμμένες Εταιρείες