Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Εκτύπωση

Ως ηλεκτρονικό εμπόριο ορίζεται το εμπόριο που πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα, αποτελεί δηλαδή μια ολοκληρωμένη συναλλαγή που πραγματοποιείται μέσω διαδικτύου - internet χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία των συμβαλλομένων μερών (δηλαδή του πωλητή και του αγοραστή).

1. Ηλεκτρονικό Εμπόριο - Θεσμικό Πλαίσιο

Τον Ιούνιο του 2000 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξέδωσαν την Οδηγία 31/2000/ΕΚ για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, η οποία επιδιώκει να εξασφαλίσει την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών με την σύγκλιση των διαφορετικών νομοθεσιών των χωρών-μελών σχετικά με τις ηλεκτρονικές συμβάσεις. Ειδικότερα, η οδηγία επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να επιτρέπουν στη νομοθεσία τους την κατάρτιση συμβάσεων με ηλεκτρονικά μέσα.

Ως "Υπηρεσία της Κοινωνίας της Πληροφορίας" νοείται κάθε υπηρεσία που συνήθως παρέχεται έναντι αμοιβής, με ηλεκτρονικά μέσα εξ αποστάσεως και κατόπιν προσωπικής επιλογής ενός αποδέκτη υπηρεσιών

Ως "Φορέας παροχής υπηρεσιών" νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει μια υπηρεσία της κοινωνίας της πληροφορίας.

Το Προεδρικό Διάταγμα 131/2003 αποτελεί την προσαρμογή του ελληνικού δικαίου στην παραπάνω οδηγία. Με το προεδρικό διάταγμα ρυθμίζονται μία σειρά θέματα, όπως

  • Η Εσωτερική Αγορά: Η κυκλοφορία των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας που προέρχονται από άλλο κράτος μέλος είναι ελεύθερη
  • Οι Πληροφορίες: οι φορείς παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας υποχρεούνται να προσφέρουν στους αποδέκτες τους  και στις αρμόδιες αρχές εύκολη, άμεση και συνεχή πρόσβαση στις βασικές πληροφορίες που αφορούν τις δραστηριότητές τους: επωνυμία, γεωγραφική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό εγγραφής στο εμπορικό μητρώο, κλπ
  • Η Ελευθερία ανάληψης και άσκησης δραστηριότητας: Η ανάληψη και η άσκηση δραστηριότητας φορέα παροχής υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας είναι ελεύθερη
  • Η Ευθύνη των μεσαζόντων παροχής υπηρεσιών
  • Ο Εξώδικος διακανονισμός διαφορών σε περιπτώσεις διαφωνίας μεταξύ ενός φορέα παροχής και ενός αποδέκτη μιας υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, και
  • Οι Κυρώσεις: Σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του Π.Δ. επιβάλλονται οι κυρώσεις, που προβλέπονται από το νόμο περί προστασίας των καταναλωτών, καθώς επίσης από τον Αγορανομικό Κώδικα.
2. Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 
Στις 22/3/2017 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (ΦΕΚ 969 Β') σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 131/2003.

3. Χρήσιμες πληροφορίες για το ηλεκτρονικό εμπόριο και την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο

 Α) στα εξής έντυπα:

Β) στα εξής χρήσιμα links:

 

4. Τι ισχύει διεθνώς

Α) Ευρωπαϊκή Ένωση

Β) ΟΟΣΑ

Consumers in the Digital Economy

Γ) ICPEN (International Consumer Protection and Enforcement Network)

Avoid internet scams

Συνημμένα:
Λήψη αυτού το αρχείου (KODIKAS DEONTOLOGIAS E-COMMERCE.pdf)KODIKAS DEONTOLOGIAS E-COMMERCE.pdf[ ]523 Kb