Δίκαιο των Συμβάσεων

Εκτύπωση

Στην σημερινή εποχή, η ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών ρυθμίζεται από το δίκαιο των συμβάσεων. Το δίκαιο των συμβάσεων βασίζεται στην γενική αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων, σύμφωνα με την οποία οι εκάστοτε συμβαλλόμενοι μπορούν να συμπεριλάβουν στο κείμενο της σύμβασης που υπογράφουν οτιδήποτε επιθυμούν μετά από τυχόν σχετική διαπραγμάτευση μεταξύ τους (αρκεί φυσικά το περιεχόμενο να μην είναι αντίθετο σε κάποια διάταξη νόμου).

Επειδή όμως διαπιστώθηκε στην πράξη ότι σε κάθε σύμβαση υπάρχει πάντα ένα ασθενέστερο μέρος το οποίο συνήθως δεν δύναται να διαπραγματευθεί τους όρους της σύμβασης στην οποία προσχωρεί, ο νόμος 2251/1994 για την «Προστασία των καταναλωτών» περιέχει διατάξεις προστατευτικές για τους καταναλωτές. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 2 του προαναφερόμενου νόμου «όροι που έχουν διατυπωθεί εκ των προτέρων για απροσδιόριστο αριθμό μελλοντικών συμβάσεων (γενικοί όροι συναλλαγών) δεν δεσμεύουν τον καταναλωτή, αν κατά την κατάρτιση της σύμβασης τους αγνοούσε ανυπαιτίως και ο προμηθευτής δεν του υπέδειξε την ύπαρξή τους ή του στέρησε την δυνατότητα να λάβει πραγματική γνώση του περιεχομένου τους». Επίσης, «Γενικοί όροι συναλλαγών που έχουν ως αποτέλεσμα την διατάραξη της ισορροπίας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων σε βάρος του καταναλωτή απαγορεύονται και είναι άκυροι».

 

Τι ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση

EUROPA - Justice - Common European Sales Law