ΓΓΚ (Αρχική) Οικονομικά Συμφέροντα των Καταναλωτών Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες Κοινωνική ενσωμάτωση - Πρόσβαση σε βασικό λογαριασμό πληρωμών

Κοινωνική ενσωμάτωση - Πρόσβαση σε βασικό λογαριασμό πληρωμών

Εκτύπωση

Η Επιτροπή συνιστά να έχουν πρόσβαση σε βασικούς και οικονομικά προσιτούς τραπεζικούς λογαριασμούς όλοι οι πολίτες


Η πρόσβαση σε τραπεζικό λογαριασμό έχει καταστεί απαραίτητη προϋπόθεση για την πλήρη συμμετοχή στην οικονομική και κοινωνική ζωή της σύγχρονης κοινωνίας και η χρήση μετρητών μειώνεται με ταχύ ρυθμό. Στο σημερινό κόσμο, η έλλειψη  πρόσβασης σε βασικό τραπεζικό λογαριασμό καθιστά την καθημερινή ζωή δύσκολη και πιο ακριβή. Χωρίς λογαριασμό, τα πάντα, από την πληρωμή λογαριασμών κοινής ωφελείας, την είσπραξη εισοδήματος / μισθοδοσίας ή κοινωνικών παροχών έως την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών παίρνουν το χαρακτήρα δρόμου μετ’ εμποδίων!


Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, περίπου 30 εκατομμύρια καταναλωτές ηλικίας άνω των 18 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτουν τραπεζικό λογαριασμό. Από αυτά τα 30 εκατομμύρια πολιτών «χωρίς τράπεζα», υπολογίζεται ότι 6 έως 7 εκατομμύρια δεν έχουν τραπεζικό λογαριασμό, επειδή τους έχουν αρνηθεί την πρόσβαση. Τα άτομα αυτά δεν μπορούν σήμερα να επωφεληθούν πλήρως από την ενιαία αγορά.

 

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε τη Σύσταση 2011/442/ΕΕ για την πρόσβαση σε βασικό λογαριασμό πληρωμών, η οποία αποσκοπεί στη χρηματοοικονομική και κοινωνική ενσωμάτωση για τους καταναλωτές σε όλη την Ευρώπη. Είναι σημαντικό να τεθεί τέρμα στις πρακτικές κοινωνικού αποκλεισμού που εμποδίζουν στους ανθρώπους την πρόσβαση σε μια τέτοια βασική και ουσιαστική υπηρεσία. Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι εν λόγω λογαριασμοί θα είναι διαθέσιμοι με λογική επιβάρυνση για τους καταναλωτές, ανεξάρτητα από τη χώρα κατοικίας τους στην ΕΕ ή την οικονομική τους κατάσταση. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει την κατάσταση μετά από ένα έτος και θα προτείνει περαιτέρω μέτρα εφόσον είναι σκόπιμο, συμπεριλαμβανομένων των νομοθετικών μέτρων.

 

Στην Ελλάδα, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) μετά από συνεννόηση με τις τράπεζες-μέλη της, διαβεβαιώνει ότι 19 μέλη της ικανοποιούν πλήρως με υφιστάμενο ή νέο προϊόν τους την πρόσβαση οποιουδήποτε φυσικού προσώπου/ καταναλωτή σε βασικό λογαριασμό πληρωμών. Για ευχερέστερη εφαρμογή της Σύστασης, θα χρησιμοποιούνται παράλληλα και οι υφιστάμενες δυνατότητες που παρέχει η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών, δεδομένου ότι έχει, από το καλοκαίρι του 2010, ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη με το νόμο 3862/2010. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ΕΕΤ

 

Περισσότερα για το θέμα αυτό
Internal Market - Retail financial services - Financial inclusion