Πώληση Καταναλωτικών Αγαθών και Εγγυήσεις

Εκτύπωση

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Με το νόμο 3043/2002 "Ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων", με το άρθρο 16 του νόμου 3853/2010 "Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις", καθώς και με το άρθρο 6 του νόμου 3587/2007 "Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν.2251/94 "Προστασία των καταναλωτών", όπως ισχύει - Ενσωμάτωση της οδηγίας 2005/29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 149)", προσαρμόστηκε η Ελληνική νομοθεσία στην Οδηγία 99/44/ΕΚ  «σχετικά με ορισμένες πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών».

Η προσαρμογή αυτή επήλθε α) με τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του Αστικού Κώδικα αναφορικά με τη νόμιμη εγγύηση και β) με τροποποίηση και συμπλήρωση του άρθρου 5 «πώληση καταναλωτικών αγαθών και εγγυήσεις» του Ν. 2251/94, όπως ισχύει, για την προστασία των καταναλωτών, σχετικά με την εμπορική εγγύηση.  

Κύριες διατάξεις σχετικά με τη νομική εγγύηση - Άρθρα 534-561 του Αστικού Κώδικα

Ο πωλητής υποχρεούται να παραδώσει το πράγμα με τις συμφωνημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα. Επίσης η πλημμελής εγκατάσταση του πράγματος, εφόσον αποτελεί μέρος της σύμβασης, θεωρείται έλλειψη ανταπόκρισης στη σύμβαση.

Τα αγαθά πρέπει να είναι σε συμμόρφωση με τη σύμβαση, δηλ.:
- Να συμφωνούν με  την περιγραφή του πωλητή και να έχουν την ίδια ποιότητα και χαρακτηριστικά, όπως κάθε ίδιο προϊόν.

- Να ταιριάζουν με το σκοπό  για τον οποίο ο αγοραστής  αγόρασε το αγαθό  και τον γνωστοποίησε στον πωλητή τη στιγμή της αγοράς.

Εάν ένα ελάττωμα παρουσιάζεται τους έξι πρώτους μήνες μετά την αγορά του πράγματος,, ο αγοραστής δεν έχει να αποδείξει ότι το προϊόν ήταν ελαττωματικό τη στιγμή της παράδοσης. Το βάρος της απόδειξης είναι στον πωλητή. Μετά τους έξι μήνες ο αγοραστής πρέπει να αποδείξει ότι το προϊόν είναι ελαττωματικό.

Καθιερώνεται η ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένων  ιδιοτήτων του πράγματος , η οποία εγείρεται σε περίοδο δύο (2) ετών για τα κινητά και πέντε (5) ετών για τα ακίνητα  από τη στιγμή της παράδοσής του. Εξαίρεση γίνεται μόνον, εάν ο αγοραστής γνώριζε από πριν το ελάττωμα. Όταν η έλλειψη της συμμόρφωσης γνωστοποιείται  στον πωλητή, ο αγοραστής δικαιούται να ζητήσει :

  1.  Την επισκευή ή την αντικατάσταση του πράγματος  χωρίς οικονομική επιβάρυνση, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα  και χωρίς σημαντική ενόχληση του.
  2. Μείωση του τιμήματος ή  ακύρωση του συμβολαίου εάν η επισκευή  ή η αντικατάσταση του πράγματος είναι αδύνατη ή δυσανάλογη  σε σχέση με την αξία του. Τα παραπάνω δεν ισχύουν  στην περίπτωση που το ελάττωμα είναι μικρό.

Επισημαίνεται δε, ότι στην περίπτωση της νόμιμης εγγύησης δε γίνεται διάκριση των καταναλωτικών προϊόντων σε καινούρια και μεταχειρισμένα.

Σ        Αρμοδιότητα

          Η παράβαση των ανωτέρω διατάξεων του Αστικού Κώδικα αποτελεί αρμοδιότητα των πολιτικών δικαστηρίων της χώρας.  

 

Διατάξεις για την  εμπορική εγγύηση - Άρθρο 5 του νόμου 2251/1994 

Το άρθρο αυτό αφορά τις σχέσεις  προμηθευτή – καταναλωτή  και ειδικότερα καθορίζει τις υποχρεώσεις του προμηθευτή καταναλωτικών αγαθών απέναντι στον καταναλωτή.

Σε κάθε πώληση ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παρέχει γραπτώς στην Ελληνική γλώσσα ή με σύμβολα διεθνώς αναγνωρισμένα όλες τις πληροφορίες για την ασφαλή χρήση και συντήρηση του προϊόντος.

Στην περίπτωση προμήθειας καινούργιων προϊόντων με μακρά διάρκεια ζωής, η παροχή γραπτής εγγύησης είναι υποχρεωτική. Η εγγύηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει με κατανοητή διατύπωση στην Ελληνική γλώσσα  τα απαραίτητα  για επικοινωνία στοιχεία του προμηθευτή (επωνυμία, τηλ., Φάξ, ταχ. δ/νση κλπ) και πληροφορίες για το προϊόν που καλύπτει η εγγύηση, τη διάρκεια της και την έκταση της εδαφικής ισχύος της. Επίσης στην εγγύηση πρέπει να δηλώνονται τα θεσμοθετημένα δικαιώματα του καταναλωτή και να γίνεται σαφές ότι αυτά δε θίγονται από την εγγύηση.

Επιπλέον,  ο προμηθευτής πρέπει να εξασφαλίζει την προμήθεια ανταλλακτικών και την παροχή τεχνικών υπηρεσιών για όλη την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Επισημαίνεται δε, ότι στην περίπτωση της εμπορικής εγγύησης για τα μεταχειρισμένα καταναλωτικά αγαθά, αυτή παρέχεται οικειοθελώς από τον προμηθευτή.    

Αρμοδιότητα

Η παράβαση των ανωτέρω διατάξεων περί εμπορικής εγγύησης, συμπεριλαμβανομένης της μη ενημέρωσης του καταναλωτή για την ύπαρξη της νόμιμης εγγύησης, επισύρει τις ποινές, που προβλέπονται στο άρθρο 13α του Ν. 2251/1994.
Αρμόδια αρχή για την εξέταση καταγγελιών που αφορούν τις εγγυήσεις είναι η:
Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς
Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή
Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 1520
FAX: 210 38 43 549
E-mail:  Αυτή η διεύθυνση e-mail είναι προστατευμένη από spambots. Για να τη δείτε θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη JavaScript  
Internet: www.efpolis.gr

Τι ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Europa - Consumer Rights - Sale of Goods and Guarantees

Europa - your Europe - guarantees