ΓΓΚ (Αρχική) Συχνές Ερωτήσεις
Συχνές Ερωτήσεις

Συναλλαγές με τράπεζες (πιστωτικές κάρτες, δάνεια κ.α) - Χρηματοοικονομικά

Χρωστάω σε κάρτες και καταναλωτικά δάνεια. Τί κινδύνους διατρέχω, εφόσον δεν υπάρχει στο όνομα μου ακίνητη περιουσία;

Η τράπεζα μπορεί να ασκήσει οποιοδήποτε καταδιωκτικό μέσο της δίνει δικαίωμα ο νόμος, π.χ. κατάσχεση αυτοκινήτου. Επισημαίνεται δε ότι σε τέτοια περίπτωση έχετε εγγραφεί στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., γεγονός που επηρεάζει την περαιτέρω πιστοληπτική σας ικανότητα.

Μου εγκρίθηκε στεγαστικό δάνειο και μου ζητούν έξοδα φακέλου. Είναι νόμιμο;

Έξοδα που δε συνδέονται με δικαιολογημένες δαπάνες προς τρίτους ελέγχονται ως προς την καταχρηστικότητά τους. Σύμφωνα με την ΥΑ Ζ1-798/2008 και τη σχετική νομολογία απαγορεύεται και είναι καταχρηστικός ο όρος σε συμβαση στεγαστικού δανείου που προβλέπει την επιβολή "προμήθειας" ή εξόδων φακέλου.

Χρωστάω στη πιστωτική μου κάρτα και η Τράπεζα μου μείωσε το πιστωτικό όριο. Έχει το δικαίωμα;

Η τράπεζα έχει δικαίωμα να εξετάζει συνεχώς και κατ' επέκταση να αναθεωρεί και να αυξομειώνει το πιστωτικό όριο αναλόγως της πιστοληπτικής ικανότητας και της εν γένει πιστωτικής συμπεριφοράς του κατόχου της κάρτας και να αξιολογεί κατά πόσο αυτός πληροί τα πιστοδοτικά κριτήρια της τράπεζας.

Μπορώ να ασφαλίσω την κατοικία μου σε ασφαλιστική εταιρεία της επιλογής μου ανεξάρτητα από την υπόδειξη της τράπεζας που έχει την εμπράγματη εξασφάλιση;

Ναι, δε δεσμεύεστε απο την πρόταση της τράπεζας. Εναπόκειται στον πελάτη κατά την κατ' ιδίαν διαπραγμάτευσή του με την τράπεζα να επιλέξει και να ασφαλιστεί το υπέρ της τράπεζας προσημειωμένο ακίνητο σε ασφαλιστική εταιρεία η οποία πρέπει να τυγχάνει της παράλληλης με τη δική του αποδοχής της τράπεζας.

Έχω πάρει ένα στεγαστικό δάνειο το οποίο τα πρώτα δέκα χρόνια έχει σταθερό επιτόκιο και τα επόμενα κυμαινόμενο. Κατά την περίοδο του κυμαινόμενου επιτοκίου αν προεξοφλήσω θα έχω ποινή προεξόφλησης;

Έχει κριθεί ήδη με την απόφαση του Αρείου Πάγου αρ. 430/2005, ότι δεν είναι επιτρεπή η καταβολή ποινής πρόωρης εξόφλησης σε δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο. Το ίδιο προβλέπει και η ΥΑ Ζ1-798/2008 (ΦΕΚ 1353/Β'/2008) του Υπουργείου Ανάπτυξης που απαγορεύει την αναγραφή όρου στη σύμβαση του δανείου που προβλέπει ότι σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης μερικώς ή ολικώς του κεφαλαίου του δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, η οποία πραγματοποιείται μετά τον πρώτο χρόνο σύναψης της σύμβασης και εφόσον δεν υπάρχει καθυστέρηση οφειλής, ο καταναλωτής θα καταβάλει ως αποζημίωση στο πιστωτικό ίδρυμα ποσό ίσο με ποσοστό επί του κεφαλαίου που καταβάλλεται πρόωρα, ή τόκους ορισμένων μηνών επί του κεφαλαίου αυτού. Επίσης, απαγορεύει την αναγραφή κάθε όρου που εξαρτά την άσκηση του προαναφερόμενου δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης από οποιοδήποτε αντάλλαγμα.

Πρόσφατα πέθανε συγγενής μου και η Τράπεζα με κάλεσε σαν νόμιμο κληρονόμο να αποπληρώσω ένα δάνειο που έχει λάβει. Υποχρεούμαι να το αποπληρώσω;

Σας γνωρίζουμε ότι μετά την αποβίωση ενός προσώπου, οι νόμιμοι κληρονόμοι του έχουν δύο δυνατότητες:

  • Να κάνουν αποδοχή της κληρονομιάς γεγονός που σημαίνει ότι υποχρεούνται να πληρώσουν και τις τυχόν οφειλές του θανόντα σε Τράπεζες.
  • Να μην αποδεχτούν την κληρονομιά, οπότε σε αυτήν την περίπτωση δεν λαμβάνουν κανένα κινητό ή ακίνητο περιουσιακό στοιχείο του θανόντα και δεν υποχρεούνται να αποπληρώσουν τις τυχόν οφειλές του σε Τράπεζες.

Κατά συνέπεια, το εάν θα επιλέξετε να αποδεχτείτε την κληρονομιά του συγγενής σας αποτελεί δική σας απόφαση και εφόσον το πράξετε θα πρέπει να αποπληρώσετε και το σύνολο των οφειλών του.


Όταν η πώληση αυτοκινήτου ή άλλου οχήματος γίνεται με διακανονισμό και όχι τοις μετρητοίς, δικαιούται ο πωλητής ή η Τράπεζα (σε περίπτωση δανείου) σε παρακράτηση της κυριότητας του οχήματος και σε επιλογή δικής τους ασφαλιστικής εταιρίας;

Σε αυτήν την περίπτωση γίνεται παρακράτηση της κυριότητας του οχήματος και ο πωλητής ή η Τράπεζα παραμένει κύριος μέχρι την αποπληρωμή του από τον αγοραστή.

Μπορούν επιπλέον, για να διασφαλίσουν τα δικαιώματά τους, να αναθέσουν την ασφάλιση σε ασφαλιστική εταιρία δικής τους επιλογής για τους επιπλέον των υποχρεωτικών κινδύνους. Άλλωστε, η συμφωνία πώλησης και αγοράς, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως σύμβαση προσχώρησης, όπου ο προσχωρών-αγοραστής οφείλει να ακολουθήσει τους όρους, που θέτει ο πωλητής προκειμένου να συμβληθεί μαζί του, άλλως δεν υπάρχει υποχρέωση του πωλητή για τη σύναψη της συμφωνίας.


Θέλω να πάρω στεγαστικό δάνειο. Τι πρέπει να ξέρω;

Η υπογραφή σύμβασης στεγαστικού δανείου είναι ίσως η σημαντικότερη χρηματοπιστωτική δέσμευση που αναλαμβάνει ένας καταναλωτής. Είναι μία πολύ σημαντική απόφαση που για να παρθεί σωστά πρέπει ο καταναλωτής να διαθέτει σε προσυμβατικό στάδιο (πριν, δηλαδή, υπογράψει οποιαδήποτε σύμβαση) διαφανείς και συγκρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τους όρους των προτεινόμενων από τους πιστωτές δανείων. Περισσότερα...


Ποιά είναι η αρμόδια αρχή που εξετάζει και επιλαμβάνεται καταγγελιών σχετικών με την προστασία της Κεφαλαιαγοράς, την παραπληροφόρηση με σκοπό την χειραγώγηση των μετοχών και την παραπλάνηση των επενδυτών;

Αρμόδια Αρχή η οποία βάσει του Ν. 3340/2005 σχετικού με την «προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς» υποδέχεται, εξετάζει και επιλαμβάνεται των σχετικών καταγγελιών, είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Δ/νση: Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, 105 62 Αθήνα,
Τηλ. Κέντρο: 210 3377 110


Χρωστάω στο Δημόσιο και δυσκολεύομαι να πληρώσω τα χρέη μου. Μπορούν να κατασχέσουν χρήματα από τραπεζικό λογαριασμό μου;

Ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε) περιέχει ειδικές διατάξεις για την προστασία από την κατάσχεση α) μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικά και β) των καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα. Ειδικότερα:

α) Μισθοί, συντάξεις ή ασφαλιστικά βοηθήματα που καταβάλλονται περιοδικά

Δεν επιτρέπεται η κατάσχεση στο λογαριασμό σας από το Δημόσιο μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων, που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το ποσό αυτών μηνιαίως, αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών, είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) ευρώ. Στις περιπτώσεις δε που υπερβαίνει το ποσό αυτό, επιτρέπεται η κατάσχεση για τα χρέη προς το Δημόσιο επί του ενός δευτέρου (1/2) του υπερβάλλοντος ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ και μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, ενώ για ποσά άνω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ επιτρέπεται η κατάσχεση επί του συνόλου του υπερβάλλοντος ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ (άρθρο 31  Κ.Ε.Δ.Ε, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

β) Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα

Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα σε ατομικό ή κοινό λογαριασμό είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται γνωστοποίηση από το φυσικό πρόσωπο ενός μοναδικού λογαριασμού, με υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης. Εφόσον υπάρχει λογαριασμός περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων, γνωστοποιείται, αποκλειστικά και μόνο, ο λογαριασμός αυτός (άρθρο 31 παρ.2 εδάφια δεύτερο & τρίτο του Κ.Ε.Δ.Ε, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).


Είμαι άνεργος κι έχω χρέη σε τράπεζα. Μπορεί η τράπεζα να κατασχέσει το επίδομα ανεργίας που λαμβάνω για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της;

Η νομοθεσία ορίζει ότι το ποσό του επιδόματος ανεργίας είναι ακατάσχετο (άρθρο 21 παρ.6 Ν.Δ.  2961/1954).

Που μπορώ να μάθω για τα επιτόκια και τις προμήθειες των τραπεζών;

Για να δείτε τα επιτόκια και τις προμήθειες όλων των Τραπεζών κάντε κλικ εδώ.

Διατηρώ κοινό λογαριασμό με ένα άλλο άτομο το οποίο χρωστάει στην τράπεζα. Η τράπεζα μπήκε στον κοινό μας λογαριασμό και πήρε όλα τα χρήματα. Δικαιούται να προβεί σε αυτήν την ενέργεια?

Αναφορικά με παρακρατήσεις ποσών από κοινούς λογαριασμούς (λογαριασμούς με δύο ή παραπάνω συνδικαιούχους), το καταναλωτικό κοινό θα πρέπει να γνωρίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 και 2 του Ν.5638/1932, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ΝΔ 951/1971 και διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 124 περ. Δ στοιχ. Α του ΝΔ 118/1973, προκύπτει, ότι ο καθένας από τους δικαιούχους χρηματικής κατάθεσης σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό, είναι δικαιούχος του συνόλου των χρημάτων που κατατέθηκαν στο λογαριασμό αυτό και μπορεί να τα χρησιμοποιεί χωρίς τη σύμπραξη των λοιπών συνδικαιούχων. Αντιστοίχως, η Τράπεζα δικαιούται να δεσμεύσει ποσά από έναν τέτοιο λογαριασμό έναντι απαίτησης που τυχόν έχει κατά ενός εκ των συνδικαιούχων.

Είμαι εγγυητής σε δάνειο. Μπορεί να στραφεί η τράπεζα εναντίον μου εάν ο πρωτοφειλέτης δεν είναι εντάξει στις υποχρεώσεις του?

Το άρθρο 855 ΑΚ, προβλέπει την λεγόμενη ένσταση διζήσεως. Με την προβολή της ένστασης αυτής, ο εγγυητής μπορεί νόμιμα να αρνηθεί την καταβολή της οφειλής, ωσότου ο δανειστής επιχειρήσει πρώτα αναγκαστική εκτέλεση κατά του πρωτοφειλέτη, οπότε ο εγγυητής θα ευθύνεται μόνο εφόσον αυτή αποβεί άκαρπη. Οι εγγυητές όταν υπογράφουν στις δανειακές συμβάσεις, είναι πιθανό να μην αντιλαμβάνονται ότι στις συμβάσεις αυτές υπάρχει όρος με τον οποίο παραιτούνται από την ένσταση δίζήσεως του άρθρου 855 του Αστικού Κώδικα, με αποτέλεσμα να ευθύνονται ως πρωτοφειλέτες. Συνεπώς, θα πρέπει να ελέγξετε αν στη σύμβαση που έχετε υπογράψει έχετε παραιτηθεί από την ένσταση διζήσεως και εγγυάσθε ως πρωτοφειλέτης.
 

Η Τράπεζα παίρνει τις δόσεις του δανείου μου από το λογαριασμό που κατατίθεται η μισθοδοσία μου, κατόπιν πάγιας εντολής μου Αυτή τη στιγμή όμως δυσκολεύομαι να επιβιώσω οικονομικά λόγω της οικονομικής κρίσης. Τι μπορώ να κάνω;

Οι καταναλωτές που έχουν συνδέσει με (ξεχωριστή από τη σύμβαση) έγγραφη εντολή-εξουσιοδότηση προς την Τράπεζα, τραπεζικό λογαριασμό τους για την εξυπηρέτηση δανειακών τους υποχρεώσεων στον οποίο κατατίθενται μηνιαίως τα ποσά της μισθοδοσίας, της σύνταξης ή του επιδόματος ανεργίας έχουν το δικαίωμα με γραπτό αίτημά τους προς την Τράπεζα να ζητήσουν ανάκληση της ως άνω εντολής και εξυπηρέτηση της δανειακής υποχρέωσης με άλλο τρόπο. Η εντολή δεν είναι ανέκκλητη για τους ως άνω τραπεζικούς λογαριασμούς

Χρωστάω σε τράπεζες και δυσκολεύομαι να πληρώσω τα χρέη μου. Μπορούν οι τράπεζες να κατασχέσουν χρήματα από τον τραπεζικό λογαριασμό μου;

Καταρχήν απαγορεύεται η κατάσχεση στο λογαριασμό σας από τράπεζες ή ιδιώτες δανειστές για το ποσό που αφορά σε μισθό ή σύνταξη ή  ασφαλιστική παροχή (άρθρο 982 παρ.2 περ.δ Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).
Εάν  δεν είστε μισθωτός ή συνταξιούχος ή ακόμα κι αν το ποσό του μισθού ή της σύνταξής σας είναι μικρότερο από 1500 ευρώ, βάσει του νόμου 4161/2013, άρθρο 20, απαγορεύεται η κατάσχεση για ποσό μέχρι 1.500 ευρώ /ή 2.000 ευρώ σε περίπτωση κοινού λογαριασμού. Ωστόσο βασική προϋπόθεση για να προστατέψετε τα χρήματά σας είναι να προσδιορίσετε, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν.4161, το λογαριασμό για τον οποίο θα ισχύει το ακατάσχετο με δήλωσή σας προς ένα από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Πλήρωσα με πιστωτική κάρτα και ο έμπορος μου ζήτησε έξτρα χρέωση λόγω χρήσης της κάρτας. Έχει το δικαίωμα;

Ο έμπορος δε δικαιούται να επιβάλλει οποιαδήποτε επιπλέον επιβάρυνση στον καταναλωτή για τη χρήση μέσων πληρωμής (όπως πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας), σύμφωνα με τα άρθρα 49 παρ. 3 του ν.3862/10 και 4γ του ν.2251/94. Η παράβαση των ανωτέρω διατάξεων επισύρει χρηματικό πρόστιμο.


Η Τράπεζα υποχρεούται να μου δώσει αντίγραφο σχεδίου σύμβασης πίστωσης για στεγαστικό δάνειο;

Η Τράπεζα, ή κατά περίπτωση, ο μεσίτης πιστώσεων υποχρεούται να σας παρέχει με απόδειξη παραλαβής, εγγράφως ή με σταθερό μέσο, αντίγραφο, δεσμευτικό για τον φορέα πίστωσης, σχεδίου σύμβασης πίστωσης κατά το χρόνο υποβολής μίας προσφοράς που είναι δεσμευτική για τον πιστωτικό φορέα 

( άρθ.13, παρ. 8 του ν.4438/2016).


Θέλω να πάρω στεγαστικό δάνειο σε ξένο νόμισμα; Τι θα πρέπει να γνωρίζω;

Για συμβάσεις πίστωσης σε ξένο νόμισμα που συνάπτονται μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4438/2016 (ήτοι 28.11.2016), ισχύουν τα ακόλουθα:

 

Όταν το ύψος του οφειλόμενου συνολικού ποσού ή των οφειλόμενων δόσεων που πρέπει να καταβάλετε παρουσιάζει μεγαλύτερη διακύμανση από 20% σε σχέση με αυτό που θα ήταν αν ίσχυε η συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ του νομίσματος της σύμβασης και του εναλλακτικού νομίσματος κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης, ο πιστωτικός φορέας είναι υποχρεωμένος να σας ενημερώσει άμεσα, εγγράφως ή με άλλο σταθερό μέσο.

Αυτό πρέπει να συμβεί προκειμένου να ενεργοποιήσετε το συμβατικό όρο που προβλέπει μετατροπή, σύμφωνα με τον οποίο έχετε το δικαίωμα να μετατρέψετε, κατόπιν σχετικού αιτήματος σας, τη σύμβαση πίστωσης σε εναλλακτικό νόμισμα.


Θέλω να πάρω στεγαστικό δάνειο. Η Τράπεζα δικαιούται να με χρεώσει για τις πληροφορίες που μου παρέχει πριν τη δεσμευτική προσφορά και τη σύναψη της σύμβασης;

Η πληροφόρηση που παρέχεται από την Τράπεζα πριν από τη σύναψη της σύμβασης (προσυμβατική πληροφόρηση) παρέχεται δωρεάν.


Θέλω να πάρω στεγαστικό δάνειο. Η προσφορά της Τράπεζας θα μου δοθεί γραπτώς ; Πόσο χρόνο έχω στη διάθεσή μου για να τη μελετήσω προτού προβώ σε υπογραφή της σύμβασης;

 

Όταν σας δοθεί  προσφορά που είναι δεσμευτική για τον πιστωτικό φορέα, αυτή θα πρέπει να παρέχεται εγγράφως ή επί άλλου σταθερού μέσου και να συνοδεύεται από το Τυποποιημένο Ευρωπαϊκό Δελτίο Πληροφοριών (ESIS) σε περίπτωση που δεν σας είχε παρασχεθεί προηγουμένως ESIS ή τα στοιχεία της προσφοράς είναι διαφορετικά από τις πληροφορίες που περιείχε το ESIS το οποίο σας είχε παρασχεθεί προηγουμένως.


Μεταξύ της παροχής δεσμευτικής προσφοράς και της σύναψης σύμβασης πίστωσης, μεσολαβεί χρονική περίοδος μελέτης δέκα (10) ημερολογιακών ημερών,


ώστε να μπορέσετε να συγκρίνετε τις προσφορές και να αξιολογήσετε τις συνέπειες τους προκειμένου να λάβετε τεκμηριωμένη απόφαση. Δεν μπορείτε να δεχτείτε την προσφορά πριν από την παρέλευση πέντε (5) ημερολογιακών ημερών της περιόδου μελέτης.


 


Υπερχρέωση (Ρύθμιση χρεών, Πλειστηριασμοί, κλπ)

Είμαι μισθωτός. Μετά τις τελευταίες περικοπές στους μισθούς βρίσκομαι σε αδυναμία να εξυπηρετήσω τα χρέη μου. Τι μπορώ να κάνω ;

Για τα χρέη που προέρχονται από δάνεια και πιστωτικές κάρτες από πιστωτικά ιδρύματα, μπορείτε κατ' αρχήν να απευθύνεστε σε αυτά και να ζητήσετε ρύθμιση των χρεών σας. Εφόσον τα πιστωτικά ιδρύματα αρνούνται ή η ρύθμιση που σας προτείνουν δεν είναι συμφέρουσα, μπορείτε ενδεχομένως να αξιοποιήσετε τις διατάξεις του ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 4161/2013, για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και να επιτύχετε ρύθμιση των χρεών από το δικαστήριο. Για τις προϋποθέσεις υπαγωγής και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς.

Απολύθηκα πρόσφατα και δε μπορώ να εξυπηρετήσω τα χρέη μου. Τι μπορώ να κάνω ;

Για τα χρέη που προέρχονται από δάνεια και πιστωτικές κάρτες από πιστωτικά ιδρύματα, μπορείτε κατ' αρχήν να απευθύνεστε σε αυτά και να ζητήσετε ρύθμιση των χρεών σας. Εφόσον τα πιστωτικά ιδρύματα αρνούνται ή η ρύθμιση που σας προτείνουν δεν είναι συμφέρουσα, μπορείτε ενδεχομένως να αξιοποιήσετε τις διατάξεις του ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 4161/2013, για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και να επιτύχετε ρύθμιση των χρεών από το δικαστήριο. Για τις προϋποθέσεις υπαγωγής και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς.


Για ποιο λόγο κρίθηκε αναγκαία η νομοθετική ρύθμιση (άρθρο 2 του ν.4224/2013);

Η δυσμενής οικονομική συγκυρία στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας και έχει επιφέρει σημαντικές μειώσεις στα εισοδήματα των νοικοκυριών και αύξηση της ανεργίας, οδηγώντας σε ραγδαία αύξηση των καθυστερούμενων οφειλών και στον εγκλωβισμό των δανειοληπτών σε μακροχρόνιες διαδικασίες διευθέτησης οφειλών, κατέστησαν αναγκαία τη νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης για παροχή προστασίας της κύριας κατοικίας των δανειοληπτών από τους πλειστηριασμούς κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την ολοκλήρωση ενός μόνιμου μηχανισμού υποστήριξης και διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, ο οποίος, σε συνάρτηση με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, θα αποτελέσει έναν μόνιμο πυλώνα προστασίας των υπερχρεωμένων πολιτών.

Με ποιο τρόπο προστατεύεται η κύρια κατοικία από τους πλειστηριασμούς;

Ισχύει η προστασία της κύριας κατοικίας μέσω της υπαγωγής στο ν.3869/2010 έως την 31.12.2018,  ο οποίος κατόπιν των τροποποιήσεων του με τους  ν.4336/15  και ν. 4346/15 και τις προϋποθέσεις που αυτοί θέτουν και σε συνδυασμό με την υπ’ αρ. 54/15.12.2015 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και την  με  αρ. πρωτ. 130377/15 ΚΥΑ, παρέχει απόλυτη προστασία της κύριας κατοικίας του οφειλέτη που βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμών έναντι όλων των δανειστών (τράπεζες, ιδιώτες, εταιρείες κτλ) αλλά και για οφειλές προς δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, αμέσως μετά την υποβολή αίτησης υπαγωγής στο νόμο και μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης.  

Επιπλέον, η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του ν.4354/2015  σχετικά με τις συμβάσεις πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων από συμβάσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων και πιστώσεων, αναστέλλεται ως προς τις καταναλωτικές δανειακές συμβάσεις και πιστώσεις, τις δανειακές συμβάσεις με υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας και τα δάνεια και τις πιστώσεις προς σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και τα δάνεια με εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου, μέχρι την 15η Ιουνίου 2016 (μετά την τροποποίηση του με το άρθρο Τρίτο, παρ. 3 του ν.4366/2016).


Ποια είναι τα κριτήρια υπαγωγής στην παρούσα διάταξη;

Οι πλειστηριασμοί αναστέλλονται, εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα εξής κριτήρια:
α) η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.
β) το καθαρό οικογενειακό εισόδημα χωρίς τις κρατήσεις για τα ασφαλιστικά ταμεία, φόρο εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης, να είναι μέχρι €35.000.
γ) η συνολική αξία κινητής και ακίνητης περιουσίας να είναι μικρότερη ή ίση με €270.000. Από το ποσό αυτό, το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών του οφειλέτη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις €15.000.

Πως εκτιμώνται τα περιουσιακά στοιχεία;

Τα περιουσιακά στοιχεία εκτιμώνται βάσει της αντικειμενικής αξίας, και για όσα βρίσκονται εκτός συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού, ο προσδιορισμός της αξίας αυτών θα γίνεται βάσει των κείμενων φορολογικών διατάξεων όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν. Στα περιουσιακά στοιχεία συμπεριλαμβάνονται και οι καταθέσεις και οι κινητές αξίες του οφειλέτη, ήτοι μετοχές, ομόλογα, λογαριασμοί σε αλλοδαπό νόμισμα, πάσης φύσεως επενδυτικά προϊόντα εξαιρουμένων των συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών προϊόντων.

Ποιοι οφειλέτες εμπίπτουν στην παρούσα διάταξη;

Η διάταξη αφορά όλους τους οφειλέτες ανεξαρτήτως ιδιότητας. Στη διάταξη εμπίπτουν ενδεικτικά: άνεργοι, μισθωτοί και συνταξιούχοι ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, ελεύθεροι επαγγελματίες, έμποροι, επιτηδευματίες, αγρότες κλπ.

Ποιες οφειλές υπάγονται στην παρούσα διάταξη;

Στη ρύθμιση υπάγονται κάθε είδους οφειλές έναντι όλων των δανειστών (τράπεζες, ιδιώτες, εταιρείες κτλ).

Τι πρέπει να κάνουν οι οφειλέτες για να υπαχθούν στη ρύθμιση;

Οι οφειλέτες έχουν υποχρέωση υποβολής στο δανειστή μέχρι 31.01.2014 (δείτε το υπό 20.1.2014 Δελτίο Τύπου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών σχετικά με παράταση της προθεσμίας υποβολής: «Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, μετά από αίτημα των τραπεζών-μελών της, ενημερώνει ότι οι τράπεζες θα παραλαμβάνουν υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 2, παρ. 2α του ν.4224/2013 για την προστασία της κύριας κατοικίας από πλειστηριασμό, μέχρι και την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014» - http://www.hba.gr) ή εντός δύο μηνών από επίδοση επιταγής προς εκτέλεση, υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/86, με κάθε πρόσφορο μέσο, στην οποία θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του οφειλέτη, λεπτομερή και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας, περιγραφή της πλήρωσης των παραπάνω προϋποθέσεων και αναλυτική κίνηση των λογαριασμών που ξεπερνούν το ποσό των χιλίων ευρώ (€1.000) τους τελευταίους είκοσι τέσσερις (24) μήνες πριν την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης.
Κάθε πρόσφορο μέσο νοείται οτιδήποτε μπορεί να φέρει βεβαιωμένη ημερομηνία και αποδεικτικό αποστολής, όπως λχ αυτοπρόσωπη ή μέσω ειδικώς εξουσιοδοτημένου ατόμου υποβολή ενώπιον του δανειστή, επίδοση με δικαστικό επιμελητή, συστημένη επιστολή μέσω ΕΛΤΑ, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε επίσημη ηλεκτρονική διεύθυνση, αποστολή μέσω τηλεομοιοτυπίας με αποδεικτικό αποστολής κλπ.

Πως αποδεικνύονται τα περιουσιακά στοιχεία;

Ο δανειστής κατά τη διάρκεια απαγόρευσης του πλειστηριασμού δύναται να καλέσει τον οφειλέτη να προσκομίσει, εντός ενός (1) μήνα,

α) αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας για ακίνητα που έχουν αποκτηθεί μετά την 01-01-2007 και φύλλο υπολογισμού αξίας ακινήτου για ακίνητα που έχουν αποκτηθεί πριν την 01-01-007

β) βεβαίωση συγκριτικών στοιχείων της αρμόδιας φορολογικής αρχής με αναφορά επί του ποσού του ακινήτου για ακίνητα εκτός του αντικειμενικού
προσδιορισμού,

γ) αντίγραφο τελευταίων δηλώσεων Ε1 και Ε9

δ) αποδεικτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας με νωρίτερη ημερομηνία την 20η Νοεμβρίου 2013 σχετικά με το ύψος των καταθέσεων και των κινητών αξιών,

ε) βεβαίωση ή κάρτα ανεργίας και

στ) πιστοποιητικό αναπηρίας.


Κατά τη διάρκεια αναστολής πλειστηριασμού οι δανειολήπτες οφείλουν να καταβάλλουν κάποια μηνιαία καταβολή;

Ο οφειλέτης υποχρεούται κατά τη διάρκεια αναστολής πλειστηριασμού, να καταβάλλει μηνιαία δόση ανάλογα με την πραγματική οικονομική του κατάσταση. Σε οφειλέτες με μηδενικό εισόδημα ή με εισόδημα που ισούται μέχρι του ποσού του επιδόματος ανεργίας, κι εφόσον αυτοί πληρούν τις σωρευτικές προϋποθέσεις υπαγωγής στο νόμο, παρέχεται η δυνατότητα μηδενικών καταβολών.

Πώς θα υπολογίζεται η ελάχιστη μηνιαία καταβολή;

Όσον αφορά: α) μισθωτούς και συνταξιούχους ιδιωτικού και δημοσίου τομέα β) ελεύθερους επαγγελματίες με τεκμαιρόμενη σχέση εξαρτημένης εργασίας και γ) ανέργους με εισοδήματα πέραν του επιδόματος ανεργίας, η δόση προς τους δανειστές ορίζεται σε ποσοστό 10% επί του καθαρού μηνιαίου εισοδήματός τους, όταν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις €15.000. Για οικογενειακά εισοδήματα άνω των €15.000 υπολογίζεται ποσοστό 10% μέχρι του ποσού των €15.000 και ποσοστό 20% στο υπερβάλλον εισόδημα. Για παράδειγμα, για ετήσιο εισόδημα €10.000 ευρώ, δηλαδή €830 το μήνα, η δόση του δανείου θα διαμορφώνεται στα €83 το μήνα.
Για τους υπόλοιπους οφειλέτες (ελεύθερους επαγγελματίες και εμπόρους), καταβάλλεται το ίδιο ποσοστό επί των εισοδημάτων τους, το οποίο όμως σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 20% της τελευταίας ενήμερης δόσης.

Τι γίνεται αν οι πιστωτές είναι περισσότεροι από ένας;

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός δανειστών, η ανωτέρω οριζόμενη μηνιαία καταβολή κατανέμεται συμμέτρως σύμφωνα με το ανεξόφλητο υπόλοιπο της κάθε οφειλής.

Οι μηνιαίες καταβολές υπολογίζονται στην αποπληρωμή του χρέους;

Οι καταβολές κατά την περίοδο απαγόρευσης πλειστηριασμού αφαιρούνται από το ανεξόφλητο υπόλοιπο και καταλογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 423 του Αστικού Κώδικα.

Υπάρχει ειδική πρόβλεψη για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες;

Η παρούσα διάταξη εισάγει ειδικές προβλέψεις για i) οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά με τρία και περισσότερα τέκνα, ii) άτομα με αναπηρία 67% και άνω και iii) όσους βαρύνονται φορολογικά από άτομα με αναπηρία 67% και άνω, για τους οποίους τα όρια των σωρευτικών προϋποθέσεων προσαυξάνονται κατά 10% παρέχοντάς τους με αυτό τον τρόπο επιπλέον προστασία. Δηλαδή, η αντικειμενική αξία της πρώτης κατοικίας να μην υπερβαίνει τα €220.000, το καθαρό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να είναι μικρότερο ή ίσο των €38.500, η συνολική αξία κινητής και ακίνητης περιουσίας να μην υπερβαίνει τις €297.000 και από το ποσό αυτό, το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών του οφειλέτη να μην υπερβαίνει τις €16.500. Για τις παραπάνω κατηγορίες δανειοληπτών προβλέπεται καταβολή μηνιαίας δόσης σε ποσοστό 10% επί του καθαρού μηνιαίου εισοδήματος, για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι €20.000. Για οικογενειακά εισοδήματα άνω των €20.000 υπολογίζεται ποσοστό 10% μέχρι του ποσού των €20.000 και ποσοστό 20% στο υπερβάλλον εισόδημα.

Υπάρχει ειδική πρόβλεψη για τους ανέργους;

Για τους ανέργους με μηδενικό εισόδημα ή μοναδικό εισόδημα το επίδομα ανεργίας, κι εφόσον πληρούν τις σωρευτικές προϋποθέσεις του νόμου, προβλέπεται αναστολή πλειστηριασμών χωρίς να υπάρχει υποχρέωση οποιασδήποτε καταβολής.

Εξακολουθεί να ισχύει η προστασία της κύριας κατοικίας μέσω της υπαγωγής στο ν.3869/2010;

Εξακολουθεί να ισχύει η προστασία της κύριας κατοικίας μέσω της υπαγωγής στο ν.3869/2010 έως την 31.12.2018,  ο οποίος κατόπιν των τροποποιήσεων του με τους  ν.4336/15  και ν. 4346/15 και τις προϋποθέσεις που αυτοί θέτουν και σε συνδυασμό με την υπ’ αρ. 54/15.12.2015 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και την  με  αρ. πρωτ. 130377/15 ΚΥΑ, παρέχει απόλυτη προστασία της κύριας κατοικίας του οφειλέτη που βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμών έναντι όλων των δανειστών (τράπεζες, ιδιώτες, εταιρείες κτλ) αλλά και για οφειλές προς δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, αμέσως μετά την υποβολή αίτησης υπαγωγής στο νόμο και μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης.

 


Τηλεπικοινωνίες (σταθερή τηλεφωνία - κινητή τηλεφωνία - διαδίκτυο) - Ταχυδρομεία - Ψηφιακή τηλεόραση

Θέλω να αλλάξω εταιρία σταθερής τηλεφωνίας και μου ζητάνε τέλη αποσύνδεσης. Πρέπει να τα πληρώσω ;

Συνήθως στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου που συνάπτουν οι εταιρείες τηλεφωνίας με τους καταναλωτές προβλέπεται η καταβολή τέλους αποσύνδεσης, όταν θέλετε να διακόψετε τη σύμβαση πριν την πάροδο του χρόνου αυτού χωρίς υπαιτιότητα της εταιρείας. Πρέπει, επομένως, κατ' αρχήν να εξετάσετε εάν υπάρχει σχετικός όρος στη σύμβαση. Εφόσον η αλλαγή της εταιρίας σταθερής τηλεφωνίας γίνεται για λόγους που αφορούν την πρώτη εταιρία (πχ. επαναλαμβανόμενες τεχνικές βλάβες), αλλά παρόλα αυτά η εταιρεία ζητά τέλη αποσύνδεσης έχετε δικαίωμα να αρνηθείτε την καταβολή τους.

Διαπίστωσα υπερβολικές χρεώσεις στο λογαριασμό του κινητού μου (smartphone) και η εταιρία ισχυρίζεται ότι προέρχονται από χρήση internet, πράγμα που εγώ αμφισβητώ. Τι να κάνω;

Η επιβάρυνση του καταναλωτή πρέπει να προέρχεται μόνο απο συμβατικούς όρους που είναι σαφείς, διαφανείς και αντιληπτοί απο αυτόν. Αν ο καταναλωτής δεν έχει αντιληφθεί επαρκώς χωρίς δική του υπαιτιότητα το λόγο και το ύψος αυτής της χρέωσης, τότε δικαιούται να την αμφισβητήσει και να ζητήσει τη διαγραφή της χρέωσης.
Μερικές φορές οι συσκευές των κινητών νέας γενιάς (smartphones) μπορεί να έχουν προεπιλεγμένα πατημένα μερικά πλήκτρα που επιτρέπουν στο κινητό να μπαίνει αυτόματα στο internet και να ενημερώνεται πχ για τον καιρό ή την ώρα. Εφόσον δεν επιθυμείτε την σχετική αμειβόμενη ενημέρωση πρέπει να απενεργοποιήσετε τα σχετικά πλήκτρα ή εφόσον δεν γνωρίζετε πώς να το κάνετε, να μεταβείτε σε κάποιο κατάστημα κινητής τηλεφωνίας για να το κάνουν αυτοί για εσάς. Στην συνέχεια, θα πρέπει να κάνετε αμφισβήτηση των ήδη υπαρχόντων χρεώσεων προς την εταιρία για να τις επανεξετάσει. Εφόσον η εταιρεία δε σας ικανοποιήσει, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην ΕΕΤΤ και εφόσον τίθεται ζήτημα παραλάνησης στη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς.

Η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας με χρεώνει υπερβολικά. Τι να κάνω;

Πρέπει να απευθυνθείτε κατ' αρχήν στην εταιρεία για αμφισβήτηση και επανεξέταση των χρεώσεων. Εφόσον η απάντηση δεν είναι ικανοποιητική, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην ΕΕΤΤ ή εφόσον τίθεται ζήτημα αδιαφάνειας στις χρεώσεις στη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς.

Στον αναλυτικό λογαριασμό του κινητού μου διαπίστωσα χρεώσεις από λήψη μηνυμάτων από πενταψήφιο νούμερο που δεν γνωρίζω. Τα (χρεωστικά) μηνύματα εξακολουθούν να έρχονται. Τι να κάνω;

Τα χρεωστικά μηνύματα που λαμβάνετε από 5ψήφιο κωδικό, προέρχονται από εταιρίες που παρέχουν συνδρομητικές υπηρεσίες πολυμεσικής πληροφόρησης (ΥΠΠ). Στο παρελθόν πρέπει να έχετε δώσει τα στοιχεία σας και να γίνατε μέλος κάποιου club (συνήθως εάν λάβατε μέρος σε κάποιο διαγωνισμό ή εάν συμπληρώσατε κάποιο test πχ IQ) και να συναινέσατε με αυτόν τον τρόπο στην αποστολή χρεωστικών μηνυμάτων στον κινητό σας.
Στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε την παροχή της ανωτέρω χρεωστικής υπηρεσίας, πρέπει να στείλετε μήνυμα ότι δεν επιθυμείτε πλέον να είστε μέλος του club. Μπορείτε να υποβάλετε σχετική καταγγελία στην ΕΕΤΤ κι εφόσον θεωρείτε ότι παραπλανηθήκατε στη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς.

Μετά από μια τηλεφωνική συνομιλία και χωρίς να το καταλάβω, άλλαξα εταιρία σταθερής τηλεφωνίας. Θέλω να επιστρέψω στην παλιά μου εταιρία. Τι να κάνω;

Σε κάθε περίπτωση έχετε δικαίωμα να αλλάξετε εταιρία σταθερής τηλεφωνίας οποτεδήποτε το θελήσετε. Εάν η αλλαγή έγινε με σύμβαση από απόσταση, δηλ. δεν υπογράψετε σχετική σύμβαση σε κάποιο κατάστημα, έχετε δικαίωμα να υπαναχωρήσετε αναιτιολογήτως εντός 14 ημερολογιακών ημερών (άρθρο 4 παρ. 10 του ν. 2251/1994). Εάν θεωρείτε ότι η αλλαγή έγινε χωρίς την συναίνεσή σας (αυθαίρετη ενεργοποίηση), δηλαδή δε συμφωνήσατε στη μεταφορά εγγράφως ή προφορικά, πρέπει να διαμαρτυρηθείτε στην νέα εταιρία και εφόσον δεν ικανοποιηθείτε, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην ΕΕΤΤ ή στη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς. Σε περίπτωση που η αλλαγή έγινε χωρίς τη συναίνεσή σας δεν οφείλετε τέλη αποσύνδεσης.

Που θα βρω πληροφορίες για θέματα ακτινοβολίας των κινητών τηλεφώνων και των κεραιών κινητής τηλεφωνίας;


Πληροφορίες για τα θέματα αυτά θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, που  είναι επίσης αρμόδια για θέματα ακτινοπροστασίας και ραδιολογικής και πυρηνικής ασφάλειας.
 

Που θα βρω πληροφορίες σχετικά με την αντικατάσταση της αναλογικής τηλεόρασης από την ψηφιακή;

Πληροφορίες για το θέμα αυτό θα βρείτε στην ιστοσελίδα της DIGEA - Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε.

Που θα βρω πληροφορίες (κανόνες, κόστος, κλπ) για τη δυνατότητα χρήσης του κινητού μου τηλεφώνου στο εξωτερικό;

Πληροφορίες για την υπηρεσία διεθνούς περιαγωγής (international roaming) θα βρείτε από (α) την ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) και (β) την Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ΓΔ Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών.

Ποιά είναι τα τέλη εκτελωνισμού ταχυδρομικών αντικειμένων προέλευσης εξωτερικού από χώρες εκτός ΕΕ;

Για το θέμα αυτό θα βρείτε πληροφορίες εδώ

Τι είναι η υπηρεσία Φορητότητας Αριθμών;

Η Φορητότητα Αριθμών είναι η δυνατότητα που έχει κάθε συνδρομητής να διατηρεί τον τηλεφωνικό αριθμό του όταν αλλάζει πάροχο ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Περισσότερα για το θέμα αυτό εδώ

Που θα πάρω πληροφορίες σχετικά με τηλεπικοινωνιακές ή ταχυδρομικές υπηρεσίες;

Από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), η οποία έχει δημιουργήσει τον Τομέα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών, με στόχο:

·         να διεκπεραιώνει τα ερωτήματα και τις καταγγελίες των καταναλωτών για θέματα τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών,

·         να ενημερώνει τους καταναλωτές για θέματα τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως οι δυνατότητες επιλογών και οι διευκολύνσεις που έχουν στη διάθεσή τους και

·         να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις εταιρείες.


Που μπορώ να ενημερωθώ για τις κατασκευές κεραιών κινητής τηλεφωνίας που είναι αδειοδοτημένες ή έχουν δηλωθεί στην ΕΕΤΤ;

Πληροφορίες για τα θέματα αυτά θα βρείτε στην Ενημερωτική Πύλη Κατασκευών Κεραιών.

Που μπορώ να ενημερωθώ και να συγκρίνω τις τιμές τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών Προϊόντων;

Στο Pricescope, το Παρατηρητήριο Τιμών Τηλεπικοινωνιακών & Ταχυδρομικών προϊόντων, το οποίο αποτελεί ηλεκτρονική εφαρμογή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και δίνει τη δυνατότητα για αναζήτηση και σύγκριση, με απλό και εύχρηστο τρόπο, των λιανικών τιμών προϊόντων σε σταθερή τηλεφωνία, κινητή και Διαδίκτυο, καθώς και στις υπηρεσίες ταχυμεταφορών για αποστολές εγγράφων και δεμάτων εντός και εκτός Ελλάδας.

Αλλαγή προϊόντος

Αγόρασα ένα προϊόν. Πήγα στο κατάστημα να το αλλάξω και μου είπαν πως δεν γίνονται αλλαγές.

Δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος αναγνωρίζεται από το νόμο μόνο σε περίπτωση αγοράς ελαττωματικού προϊόντος. Επομένως, εφόσον το προϊόν δεν είναι ελαττωματικό, εναπόκειται στην πολιτική του καταστήματος.

Αγόρασα ένα προϊόν (ρούχο) και πλήρωσα 30 ευρώ. Στη συνέχεια θέλησα να το αλλάξω αλλά στο κατάστημα υπολόγισαν την αξία του προϊόντος αυτού σε 12 ευρώ γιατί αυτή ήταν η τρέχουσα τιμή λόγω των εκπτώσεων. Είναι σωστό ;

Οι αλλαγές στην περίοδο των εκπτώσεων, γίνονται βάσει της πάγιας εμπορικής πρακτικής του κάθε καταστήματος, σύμφωνα με τους κανόνες υγιούς ανταγωνισμού και των συναλλακτικών ηθών. Επομένως, η τιμή βάσει της οποίας θα γίνει η αλλαγή σε περίοδο εκπτώσεων, ελλείψει συγκεκριμένης νομοθετικής ρύθμισης, εναπόκειται στην πολιτική του κάθε καταστήματος. 

Αγόρασα ένα ελαττωματικό προϊόν. Πήγα στο κατάστημα να το αλλάξω και μου είπαν πως δεν το αλλάζουν και δεν επιστρέφουν και τα χρήματα.

Σε περίπτωση προμήθειας καινούριων προϊόντων με μακρά διάρκεια ζωής είναι υποχρεωτική η παροχή εγγύησης. Σε περίπτωση εμφάνισης ελαττώματος κατά τη διάρκεια της εγγύησης ο προμηθευτής υποχρεούται να επισκευάσει το προϊόν. Σε περίπτωση άρνησης ή σημαντικής καθυστέρησης επισκευής ο καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει την αντικατάσταση με νέο ίσης αξίας και ποιότητας ή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, δηλαδή να επιστρέψει το προϊόν και να ζητήσει τα χρήματά του πίσω (άρθρο 5 παρ. 5 Ν.2251/1994). Συνεπώς, σε περίπτωση άρνησης ή σημαντικής καθυστέρησης στην επισκευή μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία για μη τήρηση εγγύησης στη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς. 
      
Παράλληλα, έναντι του πωλητή έχετε και τα δικαιώματά σας από τη σύμβαση πώλησης (άρθρα 540 επ. Αστικού Κώδικα) και μπορείτε να αξιώσετε διόρθωση, αντικατάσταση, αποζημίωση, μείωση του τιμήματος ή να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση, εντός δύο ετών από την αγορά, προσφεύγοντας στα αστικά δικαστήρια.


Τιμές (ΦΠΑ, Αναγραφή Τιμών, Παροχή απόδειξης, Τιμάριθμος, κ.λπ.)

Δεν μου έκοψαν απόδειξη για το προϊόν που αγόρασα.

Έχετε δικαίωμα και (φορολογική) υποχρέωση να ζητάτε απόδειξη για τα χρήματα που καταβάλλετε. Σε περίπτωση άρνησης ή μη χορήγησης απόδειξης, μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία στο Σ.Δ.Ο.Ε (τηλέφωνο καταγγελιών 1517, email: kataggelies@sdoe.gr).

Γιατί είναι τόσο υψηλές οι τιμές στα τρόφιμα;

Για όλα τα είδη οι τιμές διαμορφώνονται ελεύθερα με την προϋπόθεση να υπάρχουν στα είδη αναρτημένες πινακίδες τιμών για να ενημερώνεται ο καταναλωτής.

Ένα προϊόν στο σουπερ μάρκετ είχε άλλη τιμή στο ράφι από την τιμή που μου χρέωσαν στο ταμείο (από την ανάγνωση του barcode, κλπ). Ποια τιμή θα πρέπει να πληρώσω;

Α) Σε όλα τα προϊόντα που διατίθενται στην κατανάλωση είτε εντός του καταστήματος ή από υπαίθριους πωλητές, τοποθετούνται πινακίδες λιανικής πώλησης, επί των οποίων μεταξύ των άλλων αναγράφεται και η τιμή πώλησης του προϊόντος (άρθρο 2  - «Ενδείξεις επί των πινακίδων» των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ). 
Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (€500) ανά κωδικό προϊόντος.

Επίσης η παράγραφος 9 του ως άνω άρθρου αναφέρει ότι για κάθε προϊόν που πωλείται σε κατάστημα λιανικής πώλησης απαγορεύεται να υπάρχουν με οποιοδήποτε τρόπο και οπουδήποτε εντός του καταστήματος διαφορετικές τιμές πώλησης. Οι συνιστώμενες ή μέγιστες τιμές που τίθενται ενδεικτικά επί της συσκευασίας από τον προμηθευτή είναι καταρχήν επιτρεπτές, με την επιφύλαξη της τήρησης των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού.
Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1.000) ανά κωδικό προϊόντος.

Β) Εξάλλου αυτή η συμπεριφορά του σουπερμάρκετ είναι παράνομη. Αποτελεί μορφή παραπλάνησης, καθώς o καταναλωτής ενδεχομένως να μην επέλεγε το συγκεκριμένο προϊόν, αν γνώριζε την πραγματική τιμή ή να μην επέλεγε τη συγκεκριμένη ποσότητα προϊόντος. Εφαρμοστέες είναι οι διατάξεις των άρθρων 9γ επ. Ν. 2251/1994. Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια υπηρεσία Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας (πρώην νομαρχία) της περιοχής ή στη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς.
 

Οι τιμές πώλησης των προσφερόμενων εντός καταστημάτων αγαθών περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α. ή το αναγράφουν ξεχωριστά;

Ο Φ.Π.Α. περιλαμβάνεται τόσο στις τιμές που αναγράφονται επί των προϊόντων όσο και στους τιμοκαταλόγους των καταστημάτων.

Θα ήθελα να μάθω το ύψος του ετήσιου τιμάριθμου, όπως αυτός διαμορφώνεται.

Θα απευθυνθείτε στη Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος - Δ/νση Οικονομικών & Βραχυχρόνιων Δεικτών - Τμήμα Λιανικών Τιμών & Τιμαρίθμων.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 46,
Τ.Κ. 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΗΛ.: 210 - 4852142
FAX: 210-4852724
E-MAIL: cpi@statistics.gr Αυτή η διεύθυνση e-mail είναι προστατευμένη από spambots. Για να τη δείτε θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη JavaScript


Είναι σωστό να υπολογίζεται ΦΠΑ πάνω στο τέλος κινητής τηλεφωνίας;

Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 του ν. 2579/1988 (ΦΕΚ 31 Α') όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 παρ. 1 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ 210 Α΄) και ισχύει, το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας υπολογίζεται προ του ΦΠΑ. Συνεπώς, στους λογαριασμούς κινητής τηλεφωνίας πρέπει να υπολογίζεται ο ΦΠΑ επί της συνολικής αξίας της κατανάλωσης συμπεριλαμβανομένων και των τελών συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας.


Που θα βρω πληροφορίες για τις χαμηλότερες τιμές στην αγορά;

Χρήσιμες πληροφορίες για να συγκρίνετε τιμές σε μία ευρεία γκάμα προϊόντων θα βρείτε στο παρατηρητήριο τιμών, το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων και το παρατηρητήριο διδάκτρων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Συναλλαγές με ασφαλιστικές εταιρείες (ασφάλιστρα, ενημέρωση κ.α)

Έχω ασφάλεια νοσοκομειακής περίθαλψης. Τα τελευταία χρόνια τα ασφάλιστρά μου αυξήθηκαν σημαντικά με αποτέλεσμα να έχουν γίνει ιδιαίτερα ακριβά. Τι μπορώ να κάνω;

Η αύξηση των ασφαλίστρων του καταναλωτή χωρίς διαφανή και σαφή αιτιολόγηση δεν είναι νόμιμη. Οι  όροι που προβλέπουν αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων, χωρίς εκ των προτέρων να καθορίζονται τα  κριτήρια , ορισμένα και εύλογα για τον καταναλωτή, βάσει των οποίων  γίνεται η αύξηση αυτή  (Y.A 74/22.2.2011), είναι καταχρηστικοί. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι έχει γίνει αύξηση στα ασφάλιστρά σας πρέπει να απευθυνθείτε στην ασφαλιστική σας εταιρεία και να ζητήσετε έγγραφη αναλυτική ενημέρωση για το ακριβές ποσοστό της αναπροσαρμογής των ασφαλίστρων κατά το χρονικό διάστημα που σας ενδιαφέρει. Εάν η εταιρεία αρνείται να σας χορηγήσει αναλυτική ενημέρωση ή δεν σας καλύψει η απάντησή της και πρέπει να ελεγχθεί τυχόν καταχρηστικότητα του όρου αναπροσαρμογής ασφαλίστρων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς. Διεκδίκηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών μπορεί να γίνει μόνο μέσω των πολιτικών δικαστηρίων.
 

Η ασφαλιστική μου εταιρεία καθυστερεί ή αρνείται να καταβάλει την αποζημίωση που δικαιούμαι. Τι μπορώ να κάνω?

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ασφαλιστή σας, προκειμένου να σας αιτιολογήσει η ασφαλιστική σας εταιρεία τους λόγους καθυστέρησης ή άρνησης καταβολής της αποζημίωσης. Εάν δε λάβετε επαρκείς εξηγήσεις, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς για παρέμβαση ή στην Τράπεζα της Ελλάδος (Δ/νση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης) ή στο Συνήγορο του Καταναλωτή. Σε περίπτωση που η ασφαλιστική σας εταιρεία εξακολουθεί να αρνείται την καταβολή της ασφαλιστικής  αποζημίωσης κι έχει αιτιολογήσει επαρκώς τους λόγους άρνησής της, μπορείτε να διεκδικήσετε το ποσό της αποζημίωσης μόνο μέσω των πολιτικών δικαστηρίων.


Η αποζημίωση που μου δίνει η ασφαλιστική μου για ένα τροχαίο που μου συνέβη είναι μικρότερη από το κόστος επισκευής του αυτοκινήτου μου και επιπλέον καθυστερεί πολύ να μου την καταβάλει. Τι μπορώ να κάνω;

Σχετικά με άρνηση, καθυστέρηση ή διαφορά εκτιμητέας ζημιάς που αφορά καταβολή ασφαλιστικής αποζημίωσης υλικών ζημιών μπορείτε να απευθύνεστε στην Τράπεζα της Ελλάδος-Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης –Τμήμα Ειδικών Εποπτικών Θεμάτων Ασφαλιστικής Αγοράς (Ελευθερίου Βενιζέλου 21, τ.κ 10250, τηλ.2103205225-255-253-235). Για την έγερση ενδεχόμενων αστικών αξιώσεων αρμόδια είναι τα πολιτικά δικαστήρια.
 

Ενώ η ασφαλιστική μου εταιρεία κάλυψε τα έξοδα για μια πρόσφατη νοσηλεία μου σε ιδιωτικό νοσοκομείο αρνήθηκε να καταβάλλει το ΦΠΑ του τιμολογίου που της υπέβαλα. Τι μπορώ να κάνω;

Αρχικά πρέπει να ανατρέξετε στη σύμβασή σας, προκειμένου να διαπιστώσετε εάν υπάρχει σε αυτήν όρος που προβλέπει ότι εσείς επιβαρύνεστε με το Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος όρος κι έχετε ήδη καταβάλει το Φ.Π.Α, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς. Σε περίπτωση που η ασφαλιστική σας εταιρεία εξακολουθεί να αρνείται την καταβολή του Φ.Π.Α και αφού έχει αιτιολογήσει επαρκώς τους λόγους άρνησής της, διεκδίκηση του εν λόγω ποσού μπορεί να γίνει μόνο μέσω των πολιτικών δικαστηρίων.

Η ασφαλιστική μου εταιρεία δε με ενημερώνει για την αξία εξαγοράς του ασφαλιστήριου συμβολαίου μου. Τι μπορώ να κάνω;

Ο ασφαλιστής έχει υποχρέωση ενημέρωσης για την αξία εξαγοράς του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, την οποία υποχρεούται να καταβάλει σε κάθε περίπτωση λύσης της ασφαλιστικής σύμβασης (ά. 29 παρ. 4 εδ. γ του ν. 2496/1997).  Σε περίπτωση ενδεχόμενης αμφισβήτησης αναφορικά με την αξία εξαγοράς του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Τράπεζα της Ελλάδος-Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης-Τμήμα Ειδικών Εποπτικών Θεμάτων Ασφαλιστικής Αγοράς (Ελευθερίου Βενιζέλου 21 τ.κ 10250, τηλ.2103205225-255-253-235) ή στο Συνήγορο του Καταναλωτή. Για την έγερση ενδεχόμενων αστικών αξιώσεων αρμόδια είναι τα πολιτικά δικαστήρια.

Η ασφαλιστική μου εταιρεία πτώχευσε. Τι μπορώ να κάνω;

Σε περίπτωση που η ασφαλιστική σας εταιρεία πτωχεύσει, ενεργοποιείται το «Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής», ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με στόχο την προστασία ασφαλισμένων στον κλάδο ζωής σε περίπτωση πτώχευσης ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής τους επιχείρησης. Το Εγγυητικό τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Τράπεζας της Ελλάδος. Σκοπός του είναι η διατήρηση και μεταβίβαση του συνόλου ή μέρους του χαρτοφυλακίου ζωής υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρίας σε άλλη ασφαλιστική ή σε άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Σε περίπτωση που αυτό καταστεί ανέφικτο, καταβάλλεται αποζημίωση έναντι της αξίας των συμβολαίων αυτών αλλά και έναντι εκκρεμών ζημιών και πληρωτέων παροχών (εξαιρούνται οι συμπληρωματικές καλύψεις νοσοκομειακής περίθαλψης), με βάση τα ανώτατα όρια αποζημίωσης που αναφέρονται στο αρ.7 του ν. 3867/2010 (Φ.Ε.Κ. 128/Α'). Ειδικότερα σε ότι αφορά τον κλάδο του αυτοκινήτου, σε περίπτωση που η εταιρεία του ασφαλισμένου πτωχεύσει, ενεργοποιείται ο φορέας του Επικουρικού Κεφαλαίου μόνο για τον κίνδυνο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων από αυτοκινητιστικά ατυχήματα. Σχετική πληροφόρηση για ασφαλιστικές εταιρίες που έχουν πτωχεύσει (ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ, COMMERCIAL VALUE), μπορεί να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την ηλεκτρονική σελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος (Εποπτεία Ιδιωτικής Ασφάλισης).

Ενώ συζητήσαμε με τον ασφαλιστή μου ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ασφάλισης, οι όροι του συμβολαίου που έλαβα δεν ανταποκρίνονται σε αυτά που συμφωνήσαμε. Τι μπορώ να κάνω;

Έχετε δικαίωμα εναντίωσης σε κάθε όρο του περιεχομένου της ασφαλιστικής σύμβασης που θεωρείτε ότι παρεκκλίνει από την αρχική αίτησή σας για ασφάλιση. Το δικαίωμα αυτό ασκείται με τη συμπλήρωση και αποστολή  στα κεντρικά γραφεία της ασφαλιστικής εταιρίας του συνημμένου στο ασφαλιστήριο εντύπου δήλωσης εναντίωσης. Το έντυπο δήλωσης εναντίωσης αποστέλλεται  με συστημένη επιστολή μέσα σε ένα (1) μήνα από την παράδοση του ασφαλιστηρίου –συμβολαίου. Σε περίπτωση που ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης, το ασφαλιστήριο ακυρώνεται από ενάρξεως και θεωρείται ότι ποτέ δεν υπογράφηκε η σύμβαση ασφάλισης. Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα εναντίωσης δεν μπορεί να ασκηθεί εάν μέχρι την παράδοση της συστημένης επιστολής στο ταχυδρομείο ή/ και μετά απ' αυτή και μέχρι την παραλαβή της από την ασφαλιστική εταιρία έχει επέλθει ασφαλιστικός κίνδυνος με βάση τη σύμβαση που έχει ήδη υπογραφεί

Γυμναστήρια-κέντρα αισθητικής

Αγόρασα μια συνδρομή για να πηγαίνω στο γυμναστήριο. Το ξανασκέφτηκα την επόμενη ημέρα. Δεν έχω πραγματικά το χρόνο για κάτι τέτοιο κα μάλλον είναι και λίγο ακριβό. Μπορώ να ακυρώσω τη συνδρομή μου;

Η ακύρωση της συνδρομής μπορεί να γίνει οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο με την υποβολή σχετικού εντύπου Δήλωσης Υπαναχώρησης στην εταιρεία. Αν η υποβολή της καταγγελίας γίνει μετά την παρέλευση 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο έμπορος δικαιούται να παρακρατήσει ποσό που αντιστοιχεί στο 2,5% του ποσού της σύμβασης, πέραν του ποσού που αντιστοιχεί στις ήδη εκτελεσθείσες υπηρεσίες. 
Η παρακράτηση του 2,5% δεν ισχύει στην περίπτωση της υποβολής της δήλωσης υπαναχώρησης πριν από την παρέλευση 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης (Y.A. Z1-1262/2007).

Αγόρασα μια συνδρομή για συνεδρίες σε ινστιτούτο αδυνατίσματος. Το ξανασκέφτηκα την επόμενη ημέρα. Δεν έχω πραγματική ανάγκη για κάτι τέτοιο κα μάλλον είναι και λίγο ακριβό. Μπορώ να ακυρώσω τη συνδρομή μου;

Η ακύρωση της συνδρομής μπορεί να γίνει οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο με την υποβολή σχετικού εντύπου Δήλωσης Υπαναχώρησης στην εταιρεία. Αν η υποβολή της καταγγελίας γίνει μετά την παρέλευση 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο έμπορος δικαιούται να παρακρατήσει ποσό που αντιστοιχεί στο 2,5% του ποσού της σύμβασης, πέραν του ποσού που αντιστοιχεί στις ήδη εκτελεσθείσες υπηρεσίες.
Η παρακράτηση του 2,5% δεν ισχύει στην περίπτωση της υποβολής της δήλωσης υπαναχώρησης πριν από την παρέλευση 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης (Y.A. Z1-1262/2007).

Σήμανση προϊόντων

Τα τρία πρώτα ψηφία ενός γραμμοκώδικα (barcode) φανερώνουν τη χώρα προέλευσης του προϊόντος; Τα ελληνικά προϊόντα έχουν ειδικό γραμμοκώδικα με τρία πρώτα ψηφία το 520;

Τα τρία πρώτα ψηφία ενός γραμμοκώδικα δεν φανερώνουν τη χώρα προέλευσης του προϊόντος. Τα ψηφία αυτά αναφέρονται στη χώρα, στην οποία εκδίδεται ο γραμμοκώδικας. Τα ελληνικά προϊόντα δεν έχουν ειδικό γραμμoκώδικα. Τα προϊόντα με γραμμοκώδικα που αρχίζει από 520 δε σημαίνει ότι κατ' ανάγκη είναι ελληνικά προϊόντα. Σημαίνει απλώς ότι έχουν λάβει γραμμοκώδικα στην Ελλάδα.

Αγόρασα συσκευασμένο τρόφιμο και η ετικέτα δεν ήταν στα ελληνικά.

Αποτελεί παράβαση της νομοθεσίας αρμοδιότητας του ΕΦΕΤ. Μπορείτε να το καταγγείλετε στον  ΕΦΕΤ (Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη: 11717).

 


Αγόρασα λάδι συσκευασμένο και δεν αναγραφόταν η χώρα προέλευσης.

Αν το ελαιόλαδο είναι έξτρα παρθένο ή παρθένο είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται η χώρα καταγωγής. Για περισσότερες πληροφορίες ή καταγγελία μπορείτε να απευθύνεστε στον ΕΦΕΤ (Γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη: 11717). 

 


Ποιες πληροφορίες πρέπει να έχει μία ετικέτα τροφίμου βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (EΕ) θεσπίζει κανόνες σήμανσης για τα τρόφιμα με σκοπό να βοηθήσει όλους τους ευρωπαίους καταναλωτές να γνωρίζουν τι αγοράζουν. Οι κανόνες αποσκοπούν στη διασφάλιση ολοκληρωμένης ενημέρωσης των καταναλωτών για τα προϊόντα διατροφής που αγοράζουν.


Κέντρα εστίασης, αναψυχής, διασκέδασης

Πήγα σε ένα εστιατόριο και δεν είχε τιμοκατάλογο.

Η συμπεριφορά αυτή είναι παράνομη καθώς ο καταναλωτής δεν μπορεί να διαμορφώσει άποψη για την τιμή του σερβιριζόμενου φαγητού και τη σχέση της με την ποιότητά του. Ο καταναλωτής παραπλανάται καθώς αν γνωρίζει την πραγματική τιμή ενδεχομένως να μην επιλέξει το συγκεκριμένο φαγητό ή να μην επιλέξει τη συγκεκριμένη ποσότητα.
Η ανάρτηση τιμοκαταλόγου σύμφωναμε την νομοθεσία (Απόφαση Α2-718/ΦΕΚ2090/Β/31-7-2014 άρθρα 89, 90, 91 & 92) είναι υποχρεωτική. Μπορείτε να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Τμήμα Δ' Συντονισμού Ελέγχων της Δ/νσης Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας Αγοράς Προιόντων και Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς ή στις αρμόδιες Διευθύνσεις Εμπορίου των κατά τόπους συστημένων Περιφερειακών Ενοτήτων (πρωην Νομαρχιών). Εφόσον τίθεται ζήτημα παραπλάνησης μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στη Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς. 


Πήγα σε ένα εστιατόριο και δεν είχε κουτί παραπόνων.

Μπορείτε να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Τμήμα Δ' Συντονισμού Ελέγχων της Δ/νσης Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας Αγοράς Προιόντων και Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ή στις αρμόδιες Διευθύνσεις Εμπορίου των κατά τόπους συστημένων Περιφερειακών Ενοτήτων.


Έχουν δικαίωμα τα κέντρα εστίασης, αναψυχής και διασκέδασης να χρεώνουν το λεγόμενο κουβέρ;

Όχι, γιατί σύμφωνα με το άρθρο 92 των Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ (Υ.Α. Α2/718/28-07-2014) τα καταστήματα εστίασης (εστιατόρια, καταστήματα γρήγορης εστίασης, εστιατόρια ξενοδοχείων, ταβέρνες, καφετέριες,κλπ) δεν επιτρέπεται να χρεώνουν στην πελατεία τους αξία που αφορά σε "ΚΟΥΒΕΡ" (π.χ. σερβίτσια, μαχαιροπήρουνα, πετσέτες κλπ.). Κανένα προϊόν (όπως π.χ. εμφιαλωμένο νερό, ψωμί) δεν προσφέρεται και χρεώνεται χωρίς προηγούμενη συναίνεση του καταναλωτή.

Οι παραβάτες τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (€500) ανά είδος.


Είναι νόμιμη η χρέωση εισόδου σε κλαμπ, μπαρ, κλπ;

Η είσοδος με θεωρημένο εισιτήριο είναι υποχρεωτική μόνο σε καταστήματα που παρέχουν ψυχαγωγία με ζωντανή μουσική τουλάχιστον τριών οργάνων σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 506/Β/1994, ΦΕΚ 572/Β/1995, ΦΕΚ 932/Β/2003).

Καύσιμα

Μου έβαλαν λιγότερη βενζίνη από αυτή που πλήρωσα.

Για ελλειποβαρή ή νοθευμένα καύσιμα ανά την Ελλάδα, μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Μετρολογίας της κατά τόπον αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας (πρώην Νομαρχία).
Στην Αττική την νοθεία καυσίμων ελέγχει η Διεύθυνση Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (ΔΕΔΑΚ) ενώ τους ελέγχους σχετικά με τις μετρήσεις καυσίμων τους διενεργεί ο Κεντρικός τομέας Αττικής , για όλους τους ακόλουθους τομείς : Κεντρικό, Βόρειο, Δυτικό και Νότιο.


Ποια υπηρεσία κάνει ελέγχους στα πρατήρια βενζίνης προκειμένου να διαπιστώσει την ύπαρξη ή μη νοθείας στα καύσιμα;

Για νοθευμένα καύσιμα ανά την Ελλάδα, μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Μετρολογίας της κατά τόπον αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας (πρώην Νομαρχία) και στο ΣΔΟΕ.
Στην Αττική την νοθεία καυσίμων ελέγχει η Διεύθυνση Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (ΔΕΔΑΚ) καθώς και το ΣΔΟΕ.
 


Τουρισμός - ταξίδια

Μόλις έφτασα στο αεροδρόμιο ενημερώθηκα ότι η πτήση μου ακυρώθηκε. Τι δικαιώματα έχω;

Ο Κανονισμός (ΕΚ) 261/2004 θεσπίζει κανόνες αποζημίωσης και παροχής βοήθειας στους επιβάτες αεροπορικών μεταφορών σε περίπτωση ματαίωσης, μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και άρνησης επιβίβασης λόγω πώλησης από την εταιρεία περισσότερων εισιτηρίων από τις θέσεις του αεροπλάνου (υπερκράτηση). Για περισσότερες πληροφορίες και για σχετικές καταγγελίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (τηλ.: 210 8916150).

Για να κάνω κράτηση δωματίου σε ξενοδοχείο για διαμονή έξι ημερών μου ζητήθηκε και κατέβαλα ως προκαταβολή ποσό που αντιστοιχεί στη διαμονή τριών ημερών. Τελικά αναγκάστηκα λόγω υποχρεώσεων να ακυρώσω την κράτηση, αλλά μου ζητάνε από το ξενοδοχείο να καταβάλω και το υπόλοιπο ποσό της διαμονής. Είναι σωστό? Δικαιούμαι να ζητήσω επιστροφή της προκαταβολής?

Ο ξενοδόχος δε δικαιούται να ζητά προκαταβολή που υπερβαίνει το 25% του συνολικού κόστους διαμονής, η δε προκαταβολή δε μπορεί να είναι μικρότερη από το αντίτιμο της τιμής για μια μέρα. Επομένως, στην περίπτωσή σας παρανόμως σας ζητήθηκε προκαταβολή τριών ημερών. Ο πελάτης που έκλεισε δωμάτιο για προκαθορισμένη χρονική περίοδο και τελικά δεν το χρησιμοποίησε υποχρεούται να αποζημιώσει τον ξενοδόχο με το μισό της συμφωνηθείσας τιμής για την περίοδο που δεν χρησιμοποιήθηκε, εκτός αν ειδοποιήσει τον ξενοδόχο 21 ημέρες νωρίτερα, οπότε ο ξενοδόχος δεν θα δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση και θα υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό της προκαταβολής που έχει λάβει. Λεπτομερείς διατάξεις για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ξενοδόχων και των πελατών προβλέπονται στον «Κανονισμό σχέσεων ξενοδόχων – πελατών» (Απόφαση Γ.Γ. ΕΟΤ αριθ. 503007/76 που κυρώθηκε με το Ν. 1652/86). Για σχετικές καταγγελίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Τουριστική Αστυνομία της περιοχής ή ελλείψει αυτής στην κατά τόπο αρμόδια Αστυνομική Αρχή.

Που θα μάθω ποιες αεροπορικές εταιρίες απαγορεύεται, για λόγους ασφαλείας να λειτουργούν, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Για πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα κάντε κλικ εδώ.

Εάν υπογράψω σύμβαση Χρονομεριστικής Μίσθωσης (Time-Share) τι δικαιώματα έχω;

Τα δικαιώματα σας - συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος υπαναχώρησης - προβλέπονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Κ.Υ.Α. Ζ1-130/11 ΦΕΚ (295/Β/22.02.2011))  Περισσότερα:

Σε ποιους χώρους, τα μπαρ, καντίνες, κυλικεία κλπ, οφείλουν να διαθέτουν τα προϊόντα τους σε διατίμηση και σε ποια προϊόντα ισχύουν οι διατιμημένες τιμές με ΦΠΑ;

Οι χώροι αυτοί είναι τα αεροδρόμια , οι αρχαιολογικοί χώροι, τα στάδια, γήπεδα, τα επιβατηγά πλοία στους πλόες εσωτερικού, οι αμαξοστοιχίες και οι σιδηροδρομικοί σταθμοί, οι κινηματογράφοι και τα θέατρα, τα νοσοκομεία, κλινικές και ευαγή ιδρύματα, σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων (ΚΤΕΛ) και σχολές (ανώτατες τεχνικές και λοιπές).

Τα προϊόντα που κατατάσσονται στην κατηγορία των διατιμημένων ή ελεγχόμενου κέρδους αφορούν τα παρακάτω είδη:

  • Εμφιαλωμένα νερά των 500 και 750 ml, ανώτατες τιμές 0,35 και 0,50 ευρώ αντίστοιχα
  • Καφέδες μονοί (ελληνικός, γαλλικός, νεσκαφέ ζεστός και φραπέ) και τσάι, ανώτατες τιμές 1,20 ευρώ
  • Εσπρέσο μονός (ζεστός ή κρύος) ανώτατη τιμή 1,35
  • Τοστ και σάντουιτς με ζαμπόν τυρί, ανώτατη τιμή 1,35 ευρώ

*Ειδικά για τα επιβατηγά πλοία οι ανώτατες αυτές τιμές ισχύουν για τις θέσεις Β, Γ και τουριστική και όχι για την Α θέση.

Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό διαβάστε εδώ


Μπορούν να εισπράττουν τα ταξιδιωτικά γραφεία πρόσθετη αμοιβή (service fee ή agent fee) για τις υπηρεσίες τους κατά την έκδοση ακτοπλοϊκών, αεροπορικών εισιτηρίων κλπ;

Σύμφωνα με το άρθρο 85  της Υπουργικής Απόφασης Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090 Β'), όλες οι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες προς τους πελάτες τους έχουν την υποχρέωση  να αναρτούν τιμοκατάλογο σε ορατό από τον πελάτη σημείο στον οποίο θα αναγράφονται οι τελικές τιμές των υπηρεσιών τους, οι οποίες  και διαμορφώνονται ελεύθερα  βάσει των κανόνων του υγιούς ανταγωνισμού.

Σημείωση: οι αεροπορικές εταιρίες έχουν πάψει να ενσωματώνουν την προμήθεια των ταξιδιωτικών γραφείων στις τιμές των εισιτηρίων τους.


Πλασματικές εκπτώσεις

Πήγα σε κατάστημα που πουλούσε ένα προϊόν με έκπτωση. Ωστόσο, είχα παρατηρήσει την τιμή του πριν τις εκπτώσεις και δεν ήταν μικρότερη.

Η συμπεριφορά αυτή είναι παράνομη. Αποτελεί μορφή παραπλάνησης του καταναλωτή, καθώς ο καταναλωτής ενδεχομένως να μην επέλεγε το συγκεκριμένο προϊόν, αν γνώριζε την πραγματική τιμή πριν την έκπτωση ή να μην επέλεγε τη συγκεκριμένη ποσότητα προϊόντος. Εφαρμοστέες είναι οι διατάξεις των άρθρων 9γ επ. Ν. 2251/1994.
Μπορείτε να απευθύνεστε για καταγγελίες στη περιφερειακή ενότητα (πρώην νομαρχία), Τμήμα Εμπορίου ή στη Δ/νση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας Αγοράς Προιόντων και Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς.


Τρόφιμα (Αλλοιωμένα, κλπ)

Στο super market είχαν αλλοιωμένα και ληγμένα τρόφιμα.

Για ληγμένα τρόφιμα μπορείτε να απευθυνθείτε στην κατά τόπο αρμόδια υπηρεσία Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας (πρώην Νομαρχία). Για αλλοιωμένα τρόφιμα μπορείτε να απευθυνθείτε στον ΕΦΕΤ  (γραμμή εξυπηρέτησης πολίτη: 11717). 

Ποιος είναι ο αρμόδιος φορέας για την ποιότητα των τροφίμων (Έλεγχοι, Τεχνολογία, κλπ);

Αρμόδιος φορέας είναι ο ΕΦΕΤ.


Ασφάλεια των προϊόντων

Αγόρασα ένα προϊόν που παρουσίασε εντός του χρόνου της εγγύησης σημαντικό πρόβλημα ασφάλειας. Πρέπει να απευθυνθώ στον πωλητή ή στον εισαγωγέα/αντιπρόσωπο;

Μπορείτε να απευθυνθείτε τόσο στον εισαγωγέα/αντιπρόσωπο όσο και στον πωλητή προκειμένου να ασκήσετε τα δικαιώματά σας από την εγγύηση. Αρμόδια για θέματα ασφάλειας ηλεκτρικών ειδών είναι η Διεύθυνση Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας  (Πλατεία Κάνιγγος, Τ.Κ. 10181 - Αθήνα).


Ποιός είναι ο αρμόδιος φορέας για την εφαρμογή της γενικής υποχρέωσης περί ασφάλειας των προϊόντων;

Είναι η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας εκτός των τροφίμων και ορισμένων άλλων προϊόντων για τα οποία βάσει της κείμενης νομοθεσίας έχει ορισθεί άλλη αρμόδια αρχή (βλ. σχετικό αναλυτικό πίνακα).

Ποιός είναι ο αρμόδιος φορέας για τα πρότυπα που σχετίζονται με την ασφάλεια προϊόντων;

Αρμόδιος φορέας για τα πρότυπα είναι ο ΕΛΟΤ (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης).

Τι είναι το RAPEX;

Είναι το Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για μη ασφαλή προϊόντα (RAPEX), για τα οποία ελήφθησαν περιοριστικά μέτρα και αποσύρθηκαν από την αγορά είτε με εντολή των αρχών είτε εθελούσια από τους ίδιους τους παραγωγούς.

Διάφορα

Θέλω να αγοράσω ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από ιδιώτη (από κάποιον που πουλάει το παλιό του αυτοκίνητο). Ποιες είναι οι νόμιμες διαδικασίες που πρέπει να γίνουν κατά την αγορά;

Θα πρέπει να απευθυνθείτε αμφότεροι (ο ιδιώτης που πουλάει το αυτοκίνητό του και εσείς που προτίθεστε να το αγοράσετε) στις Δ.Ο.Υ της περιοχής σας προκειμένου να πάρετε τα δικαιολογητικά για τη μεταβίβαση. Επίσης μπορείτε να τα προμηθευτείτε και μέσα από την ιστοσελίδα των ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ.


Είμαι Έλληνας πολίτης και φορολογούμαι στην Ελλάδα. Προτίθεμαι να αγοράσω μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σε χώρα-μέλος της Ε.Ε. και να το κυκλοφορήσω στην Ελλάδα. Τι είδους φόρους και τέλη θα πρέπει να πληρώσω για να κυκλοφορεί νόμιμα;

Πρόσωπα (αλλοδαποί ή Έλληνες) που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα, δηλαδή έχουν εδώ τη συνήθη κατοικία τους και μεταφέρουν στη χώρα μας όχημα, ταξινομημένο ή μη σε άλλο κράτος, δεν έχουν δικαίωμα να το κυκλοφορούν στο εσωτερικό της χώρας, πριν από την καταβολή των οφειλόμενων δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων και την έκδοση πιστοποιητικού, για την ταξινόμηση του οχήματος και τη χορήγηση ελληνικών πινακίδων.
Η διαδικασία που ακολουθείται και ο αναλυτικός τρόπος προσδιορισμού των οφειλόμενων επιβαρύνσεων περιγράφεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.Τι ισχύει σχετικά με την προσβασιμότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε κτίρια και παραλίες;

Πληροφορίες για το θέμα αυτό θα αντλήσετε από το Γραφείο Μελετών για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Δ/νση: Αμαλιάδας 17, 115 23 Αθήνα
Τηλ. Κέντρο: (210) 6431460-9, (210) 6428611-1


Όταν πληρώνω τα ψώνια μου με πιστωτική κάρτα είναι σωστό το κατάστημα να μου ζητά την αστυνομική μου ταυτότητα;

Ναι, διότι έτσι:

  • αποτρέπει τη χρήση της πιστωτικής σας κάρτας από τρίτο πρόσωπο σε περίπτωση που την έχετε χάσει ή σας την έχουν κλέψει και
  • ελαχιστοποιεί την ζημία που - ενδεχομένως - θα υποστείτε.

Για θέματα προστασίας των δικαιωμάτων της προσωπικότητας και της ιδιωτικής ζωής του ατόμου στην Ελλάδα μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

 


Έχω αγοράσει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία από εταιρία με έδρα εκτός Ελλάδας (πχ. στην Γαλλία) που πρέπει να απευθυνθώ για την καταγγελία μου?

Καταγγελίες καταναλωτών που αφορούν συναλλαγές με χώρες της Ευρ. Ένωσης θα πρέπει να απευθύνονται στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή του Συνηγόρου του Καταναλωτή.


Δίδακτρα

Πώς διαμορφώνονται τα δίδακτρα των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων για το νέο σχολικό έτος;

Τα δίδακτρα των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων διαμορφώνονται ελεύθερα απο την 1η Ιανουαρίου του 2015 αλλά σύμφωνα με την ΚΥΑ Α4-554/ΔΕΚ1433Β/2013 τα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια έχουν την υποχρέωση να γνωστοποιούν τα δίδακτρα των πρώτων τάξεων των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και Γυμνασίων τους στο Β' Τμήμα της Δ/νσης Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας Αγοράς Προϊόντων και Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς. Αυτά, μετά από επεξεργασία, αναρτώνται στο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή για ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων ωστε να επιλέξουν  εκπαιδευτήριο ανάλογα με τις δυνατότητες τους.


Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών

Έχει δικαίωμα ο δανειστής να μεταβιβάσει τα προσωπικά μου δεδομένα σε Εταιρεία Ενημέρωσης προκειμένου να με καλέσει για ληξιπρόθεσμη οφειλή μου;

Πριν από κάθε ενέργεια ενημέρωσής  σας  για ληξιπρόθεσμη οφειλή  ο δανειστής υποχρεούται να επιβεβαιώσει μαζί σας τις οφειλές σας με κάθε διαθέσιμο τρόπο, να ταυτοποιήσει τα στοιχεία σας και να σας ενημερώσει για τη  διαβίβαση των δεδομένων σας σε Εταιρεία Ενημέρωσης.

Επιτρέπεται να με καλούν οι Εταιρείες Ενημέρωσης από απόρρητο αριθμό τηλεφώνου;

Όχι. Οι Εταιρείες Ενημέρωσης οφείλουν να έχουν εμφανή τον αριθμό προέλευσης κλήσης.

Ποια είναι η σύμφωνη με το νόμο διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται από τις Εταιρείες Ενημέρωσης και πότε θεωρείται ολοκληρωμένη η επικοινωνία;

Οι υπάλληλοι των εταιρειών ενημέρωσης οφείλουν να κάνουν ταυτοποίηση των στοιχείων του οφειλέτη κι εφόσον αυτή πραγματοποιείται να ενημερώνουν για την ιδιότητά τους, το ονοματεπώνυμό τους, τον αριθμό μητρώου της εταιρείας, την καταγραφή των συνομιλιών καθώς και την παραμονή τους για δώδεκα μήνες στα αρχεία της εταιρείας. Στη συνέχεια μπορούν να προβούν σε οποιαδήποτε ενημέρωση σχετικά με την οφειλή.

Πόσο συχνά μπορούν να επικοινωνούν μαζί μου οι Εταιρείες Ενημέρωσης;

Η ενημέρωση μπορεί να αρχίσει δέκα μέρες (10) αφού καταστεί ληξιπρόθεσμη η οφειλή και όχι νωρίτερα. Οι Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών αλλά και οι ίδιοι οι δανειστές  επιτρέπεται να επικοινωνούν μαζί σας μόνο τις  εργάσιμες ημέρες, από τις 09:00 έως τις 20:00 κι εφόσον έχει πραγματοποιηθεί ενημέρωση η συχνότητα των κλήσεων να είναι μία φορά ανά δεύτερη ημέρα. 


Επιτρέπεται οι Εταιρείες Ενημέρωσης να συνομιλούν με τρίτα πρόσωπα σχετικά με ληξιπρόθεσμες οφειλές μου;

Δεν επιτρέπεται στις Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών να ενημερώνουν τους οικείους σας ή τρίτους σχετικά με τις οφειλές σας εκτός εάν είναι συνοφειλέτες ή εγγυητές.

Μπορούν οι Εταιρείες Ενημέρωσης να με καλούν στον εργασιακό μου χώρο;

Μόνο σε περίπτωση που έχετε δηλώσει το τηλέφωνο εργασίας ως το μοναδικό αριθμό επικοινωνίας.

Μπορούν οι Εταιρείες Ενημέρωσης να με καλούν σε αριθμούς τηλεφώνου που δεν έχω δηλώσει στο δανειστή;

Επιτρέπεται να σας καλούν μόνο στους τηλεφωνικούς αριθμούς που έχετε ο ίδιος δηλώσει στο δανειστή.

Υποχρεούνται οι Εταιρείες Ενημέρωσης να μου χορηγήσουν αναλυτική βεβαίωση των οφειλών μου ή / και το περιεχόμενο των καταγεγραμμένων συνομιλιών σε περίπτωση που το ζητήσω από αυτές;

Οι Εταιρείες Ενημέρωσης είναι υποχρεωμένες κατόπιν σχετικής αίτησής σας  να σας χορηγούν αναλυτική βεβαίωση των οφειλών σας ή / και το περιεχόμενο των καταγεγραμμένων συνομιλιών.

Έχει οριστεί δικάσιμος για υπαγωγή μου στο ν.3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Έχει το δικαίωμα η Εταιρεία Ενημέρωσης να επικοινωνεί μαζί μου και να με ενημερώνει για την οφειλή μου;

Απαγορεύεται στις Εταιρείες Ενημέρωσης να σας καλούν εφόσον έχετε  προβεί σε δικαστικές ενέργειες.

Επιτρέπεται να μου χρεώσει ο δανειστής επιπλέον έξοδα για την ανάθεση της ενημέρωσης σε Εταιρεία Ενημέρωσης;

Δεν επιτρέπεται να επιβαρύνεστε με επιπλέον έξοδα για την ανάθεση της ενημέρωσης οφειλών  από το δανειστή στην εταιρεία.

Πώς μπορώ να ενημερωθώ σχετικά με το ποιες εταιρείες είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εταιρειών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς;

Μπορείτε να συμβουλευθείτε το Μητρώο Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς ή να καλέσετε στο ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (τηλ. 213-1514365).


Δεν έχω καμία ληξιπρόθεσμη οφειλή και με ενοχλούν Εταιρείες Ενημέρωσης για οφειλή κάποιου άλλου προσώπου. Τι μπορώ να κάνω γι’ αυτό;

Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σε περίπτωση που ο δανειστής δεν με έχει ενημερώσει σχετικά με τη διαβίβαση των προσωπικών μου δεδομένων σε Εταιρεία Ενημέρωσης, πού μπορώ να απευθυνθώ;

Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σε περίπτωση που θέλω να καταγγείλω μία Εταιρεία Ενημέρωσης Οφειλετών για παραβίαση των διατάξεων του νόμου, πού μπορώ να απευθυνθώ;

Μπορείτεν να υποβάλετε καταγγελία στη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς (α) καλώντας στη Γραμμή Καταναλωτή 1520 ή (β) μέσω της ιστοσελίδας της.

Ποιος είναι ο νόμος που ορίζει τον τρόπο λειτουργίας των Εταιρειών Ενημέρωσης;

Ο νόμος 3758/2009 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του ν. 4038/2012.

Μπορούν οι δικηγόροι ή/και δικηγορικές εταιρίες να προβαίνουν σε ανάλογες συμπεριφορές με τις εταιρίες ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και αν ναι, τι άλλο προβλέπεται;

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 598/03.12.2012 ομόφωνη Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Τμήμα Γ’), οι δικηγόροι/δικηγορικές εταιρείες δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις του Νόμου 3758/2009 περί των Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών. Σύμφωνα δε και με την υπ’ αριθ. 49/2011 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (στην οποία αναφέρεται, συμφωνώντας, και η ως άνω Γνωμοδότηση), αρμόδιοι για την επιβολή τυχόν κυρώσεων σε δικηγόρους/δικηγορικές εταιρείες, είναι οι οικείοι Δικηγορικοί Σύλλογοι.

Με το εν λόγω θέμα έχει ασχοληθεί και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (Βλ. Απόφαση Δ.Σ του Δ.Σ.Α για τις πρακτικές των δικηγορικών-«εισπρακτικών» εταιριών της 14-11-2014)

Ηλεκτροδότηση

Γιατί στους λογαριασμούς της Δ.Ε.Η. και των άλλων προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας πληρώνουμε εισφορά υπέρ τρίτων (Δημοτικά Τέλη, Δημοτ. Φόροι, Ειδικό Τέλος για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Τέλος Ακίνητης Περιουσίας και ΕΡΤ) και πως υπολογίζονται;

Η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη βάσει του Ν.2130/93 να εισπράττει μαζί με τους λογαριασμούς και το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.

Ομοίως, βάση των Νόμων 25/75, 429/76, και 1080/80, η ΔΕΗ υποχρεούται να εισπράττει τα υπέρ τρίτων ποσά των Δημοτικών Τελών και Δημοτικού Φόρου.

Η χρέωση των Δημοτικών Τελών (Δ.Τ.) του Δημοτικού Φόρου (Δ.Φ.) και του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) γίνεται σύμφωνα με τα τετραγωνικά μέτρα που αναφέρονται στο έγγραφο του αρμόδιου Δήμου, το οποίο προσκομίζεται από τον πελάτη κατά την αρχική ηλεκτροδότηση ή με μεταγενέστερο έγγραφο του αρμόδιου Δήμου προς το Διαχειριστή Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ).

Με το Νόμο 4324 /29.04.2015 (ΦΕΚ Α 44/29-4-2015) ανασυστάθηκε η «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)».

Σύμφωνα με τον υπόψη Νόμο όλοι οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, όπως και η ΔΕΗ, είναι υποχρεωμένοι να εισπράττουν μέσω των λογαριασμών ρεύματος το ανταποδοτικό τέλος υπέρ της εταιρίας ΕΡΤ Α.Ε.

Το ύψος του ανταποδοτικού τέλους ανέρχεται στο ποσό των 3€ μηνιαίως (δηλαδή 36€ το χρόνο) ανά παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και υπολογίζεται σε κάθε λογαριασμό των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας για τη χρονική περίοδο στην οποία αυτός αναφέρεται.

Απαλλάσσονται από τα ποσά υπέρ ΕΡΤ:

1. οι μετρητές που αφορούν σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών
2. το Ελληνικό Δημόσιο
3. τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
4. οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
5. οι πάσης φύσεως Χριστιανικοί Ιεροί Ναοί, Ναοί και χώροι λατρείας και τα νεκροταφεία
6. οι παροχές που ηλεκτροδοτούν αρδευτικές, κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες
7. οι λογαριασμοί ρεύματος των πελατών, που η αξία ηλεκτρικής ενέργειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 10€ μηνιαίως. Με άλλα λόγια το τέλος υπέρ ΕΡΤ δε χρεώνεται στους λογαριασμούς ρεύματος όπου η κατανάλωση είναι πολύ μικρή ή μηδενική. 

Περισσότερες πληροφορίες για το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Η.


Είμαι καταναλωτής ηλεκτρικού ρεύματος από εταιρεία (άλλη πλην της ΔΕΗ), που έκλεισε. Τι πρέπει να κάνω / τι πρέπει να ξέρω;

Πληροφορίες για τα θέματα αυτά θα βρείτε στις ιστοσελίδες της ΡΑΕ και της ΔΕΗ.

Βάσει ποιάς νομοθεσίας είμαι υποχρεωμένος να πληρώνω αντάλλαγμα Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (αντάλλαγμα ΥΚΩ) στο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ?

Το άρθρο 36 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ Α’79) ορίζει ότι οι εταιρίες του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούνται να εισπράττουν αντάλλαγμα Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (αντάλλαγμα ΥΚΩ) και προσδιορίζει τον τρόπο υπολογισμού του.

Στέγαση (Μισθώσεις κατοικιών, κοινόχρηστα)

Τι ισχύει για τον τρόπο κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης σε κτίρια που περιλαμβάνουν περισσότερες της μιας ιδιοκτησίες;

1.     Ο τρόπος υπολογισμού Κατανομής των Δαπανών Κεντρικής Θέρμανσης σε Κτίρια, τα οποία περιλαμβάνουν περισσότερες της μια ιδιοκτησίες περιγράφεται στο από 27/9/85 Π.Δ. (ΦΕΚ Δ' 631) και ισχύουν οι πάγιες υποχρεώσεις που προβλέπονται απ'αυτό, πρέπει δε να εφαρμόζεται σε όλες τις οικοδομές, που η οικοδομική τους άδεια έχει εκδοθεί μετά την ισχύ του ανωτέρου Π.Δ.

2.     Στα κτίρια που κατασκευάστηκαν πριν την ισχύ του εν λόγω κανονισμού, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο καταστατικό λειτουργίας της πολυκατοικίας, το οποίο μπορεί με τον εκάστοτε ισχύοντα τρόπο να αναθεωρηθεί ώστε να αποδεχθεί την εφαρμογή του κανονισμού στον τρόπο κατανομής των δαπανών κεντρικής θέρμανσης.


Για περισσότερες πληροφορίες στις οικίες αρμόδιες πολεοδομίες των Δήμων, είτε σε εταιρίες διαχείρισης κοινοχρήστων εξόδων πολυκατοικιών


Είμαι υποχρεωμένος να συμμετέχω στις δαπάνες λειτουργίας και στις έκτακτες δαπάνες κεντρικής θέρμανσης, μέσω πετρελαίου της πολυκατοικίας μου, στην περίπτωση της μεμονωμένης σύνδεσης του διαμερίσματος μου με το δίκτυο φυσικού αερίου;

Εφαρμόζονται οι διατάξεις

·         της παρ. 11 του άρθρου 30 του Ν. 3175/2003 (ΦΕΚ 207 Α’),

·         το εδαφ. 3.3.1, παρ. 3 του άρθρου 1 του Π.Δ. της 27 Σεπ/7 Νοεμ. 1985 (ΦΕΚ Δ’ 631),

·         της παρ. 5του άρθρου 2του Π.Δ. 420/1987 (ΦΕΚ 187 Α’).


Πιο αναλυτικά:

Η γενική συνέλευση των συνιδιοκτητών αποφασίζει για τη μόνιμη αποσύνδεση από το δίκτυο κεντρικής θέρμανσης ενός διαμερίσματος λαμβάνοντας υπόψη την πλειοψηφία του μισού αριθμού και μίας πλέον ψήφου των συνιδιοκτητών ανεξαρτήτως αντίθετης πρόβλεψης στον κανονισμό σχέσεων των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας (Π.Δ. 420/1987).

Στην περίπτωση που η εν λόγω συνέλευση αποφασίσει υπέρ της μόνιμης αποσύνδεσης της μεμονωμένης ιδιοκτησίας, που επιθυμεί να συνδεθεί με το δίκτυο του φυσικού αερίου, αυτή παύει να επιβαρύνεται με τις δαπάνες λειτουργίας και τις έκτακτες δαπάνες κεντρικής θέρμανσης της πολυκατοικίας.

Τέλος ο πίνακας κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης για τις ιδιοκτησίες που θα παραμείνουν σε σύνδεση με το δίκτυο της κεντρικής θέρμανσης θα πρέπει να τροποποιηθεί σύμφωνα με τους αναθεωρημένους «συντελεστές επιβαρύνσεων» ανά ιδιοκτησία.

Περισσότερες πληροφορίες για θέματα ενέργειας θα αντλήσετε από την
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.


Πρόκειται να ενοικιάσω κατοικία. Τι πρέπει να γνωρίζω για τις μισθώσεις κατοικιών; Πόσο είναι το χαρτόσημο και ποιος το πληρώνει;

Τα κύρια στοιχεία που πρέπει να έχει υπόψη του ο καταναλωτής κατά τη μίσθωση κατοικίας είναι τα εξής:

1. Στις μισθώσεις κατοικιών, το ύψος του μισθώματος διαμορφώνεται ελεύθερα και δεσμεύει και τις δύο πλευρές.

2. Η μίσθωση κατοικίας ισχύει τουλάχιστον για τρία χρόνια και αν ακόμα έχει συμφωνηθεί μικρότερος ή αόριστος χρόνος.

3. Αν ο συμβατικός χρόνος έχει καθοριστεί μικρότερος της τριετίας και δεν υπάρχει συμφωνία αναπροσαρμογής του μισθώματος, για τον υπόλοιπο χρόνο, μέχρι συμπληρώσεως της 3-ετίας, το καταβαλλόμενο μίσθωμα αυξάνεται ετησίως κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του τιμαρίθμου του κόστους ζωής που δίνει η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος για τους αμέσως προηγούμενους δώδεκα (12) μήνες.

4. Ο ιδιοκτήτης έχει την υποχρέωση να παραδώσει στον ενοικιαστή την κατοικία κατάλληλη για τη χρήση που συμφωνήθηκε και να την διατηρεί κατάλληλα κατά τη μίσθωση.

5. Προκαταβολή του ενοικίου επιτρέπεται μόνο για τον τρέχοντα μήνα.

6. Απαγορεύεται η καταβολή εγγύησης να είναι μεγαλύτερη από δύο ενοίκια.

7. Ο ιδιοκτήτης φέρει τα βάρη του μισθίου.

8. Ο ιδιοκτήτης αποδίδει στον ενοικιαστή τις αναγκαίες δαπάνες που αυτός έκανε στο μίσθιο.

9. Ο ενοικιαστής δεν ευθύνεται για φθορές ή μεταβολές που οφείλονται στη συμφωνημένη χρήση.

10. Η καθυστέρηση καταβολής των δαπανών κοινοχρήστων έχει τα αποτελέσματα καθυστέρησης του ενοικίου.

11. Η μίσθωση ορισμένου χρόνου λήγει μόλις περάσει το διάστημα αυτό, χωρίς να απαιτείται τίποτε άλλο. Μάλιστα θεωρείται ότι ανανεώνεται για αόριστο χρόνο όταν, μετά την παρέλευση του συμφωνημένου χρόνου, ο μεν ενοικιαστής εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την κατοικία, ο δε ιδιοκτήτης δεν εναντιώνεται.

12. Η μίσθωση αόριστης διάρκειας, μετά την παρέλευση της τριετίας, λήγει με καταγγελία του ιδιοκτήτη ή του ενοικιαστή.

13. Ο ενοικιαστής κατά τη λήξη της μίσθωσης έχει υποχρέωση να αποδώσει την κατοικία στην κατάσταση που την παρέλαβε.

14. Από 1.1.2008 το χαρτόσημο καταργείται (ν. 3522/06 παρ. 4 του άρθρου 3, ΦΕΚ 276/Β/06). Προσοχή: η κατάργηση αφορά μόνο τις κατοικίες, το χαρτόσημο της επαγγελματικής μίσθωσης εξακολουθεί να είναι 3,6%

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΥΤΟ ΘΑ ΑΝΤΛΗΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟ Β' Τμήμα της Δ/νσης Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας Αγοράς Προιόντων και Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς.

 


Μπορώ να αποσυνδεθώ μονομερώς από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης (κοινό ή με αυτονομία) και να μην συμμετέχω στις δαπάνες για θέρμανση?

Μόνο αν πρόκειται να θερμανθείτε με φυσικό αέριο και σας το επιτρέψει η απόλυτη πλειοψηφία (501 χιλιοστά) της Γενικής Συνέλευσης της πολυκατοικίας σας. Σε κάθε άλλη περίπτωση αυτό δεν είναι εφικτό, καθόσον δεν υπάρχει νόμος ή κανονισμός πολυκατοικίας που να το επιτρέπει. Εφόσον το επιθυμείτε και εξασφαλίσετε την απαραίτητη πλειοψηφία, μπορείτε να προχωρήσετε σε τροποποίηση του κανονισμού πολυκατοικίας σας κατά την προβλεπόμενη διαδικασία.

Μπορώ να πληρώνω μειωμένο ποσοστό συμμετοχής αν κλείσω τα σώματα του (κοινού) καλοριφέρ?

Πολλοί κανονισμοί πολυκατοικιών προβλέπουν περιορισμό της χρέωσης στο 30-40% του αναλογούντος ποσοστού για τα διαμερίσματα που είναι αποδεδειγμένα κενά και μη χρησιμοποιούμενα με προηγούμενη ειδοποίηση του διαχειριστή και σφράγισμα των θερμαντικών σωμάτων. Αυτό ισχύει μόνο αν προβλέπεται ρητά από τον κανονισμό της δικής σας πολυκατοικίας.

Μπορώ να απαλλαγώ εντελώς από την καταβολή του παγίου ποσοστού συμμετοχής μου στην κεντρική θέρμανση με αυτονομία?

Όχι, η μηχανολογική μελέτη δεσμεύει όλους τους συνιδιοκτήτες και κανείς δεν μπορεί να απαλλαγεί.

Συγκοινωνίες

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των υπεραστικών συγκοινωνιακών φορέων;

Για ακύρωση κράτησης θέσης

·         Όταν η ακύρωση σε δρομολόγιο υπεραστικής γραμμής γίνει τουλάχιστον 8 ώρες πριν την ώρα αναχώρησης ο επιβάτης δικαιούται επιστροφή στο 70% της τιμής του εισιτηρίου.

·         Όταν η ακύρωση σε δρομολόγιο υπεραστικής γραμμής γίνει εντός 8 ωρών πριν την ώρα αναχώρησης ο επιβάτης δικαιούται επιστροφή στο 50% της τιμής του εισιτηρίου.

Τροποποίηση εισιτηρίου

Η τροποποίηση εισιτηρίου, όσον αφορά την ημερομηνία του ταξιδιού ή τη μεταβίβασή του σε άλλα πρόσωπα χωρίς καμιά επιβάρυνση των προσώπων αυτών, αποτελεί υποχρέωση του υπεραστικού συγκοινωνιακού φορέα.

Επιβάλλεται η επιστροφή των αντιστοίχων χρημάτων στον αρχικό κάτοχο του κανονικού εισιτηρίου στις περιπτώσεις:

·         Μεταβίβασης του εισιτηρίου σε πρόσωπο το οποίο δικαιούται εισιτήριο μειωμένης τιμής.

·         Μεταβίβασης του εισιτηρίου σε πρόσωπο που δικαιούται ελευθέρας διακινήσεως.

Για κάθε περίπτωση τροποποίησης χρειάζεται απλώς η θεώρηση επί του εισιτηρίου από τον αρμόδιο υπάλληλο.

Δικαιώματα καταναλωτών καθώς και αποζημίωσης αυτών

(Δικαίωμα αποζημίωσης)

Κάθε υπεραστικός συγκοινωνιακός φορέας υποχρεούται στην αποζημίωση των καταναλωτών για τις εξής περιπτώσεις:

·         Για απώλεια αποσκευών ποσό ελάχιστης αποζημίωσης 30€.

·         Για απώλεια ασυνόδευτων μικροδεμάτων ποσό ελάχιστης αποζημίωσης 15€.

·         Για μη παραλαβή επιβάτη υπαιτιότητας του υπεραστικού συγκοινωνιακού φορέα από αφετηρία ή προκαθορισμένη στάση το τριπλάσιο της αξίας του εισιτηρίου.

Μπορείτε να διαβάσετε τον πλήρη χάρτη υποχρεώσεων προς τον καταναλωτή των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου (ΦΕΚ 862 Β΄/2002).

Επισκεφθείτε επίσης την ιστοσελίδα των ΚΤΕΛ.

 


Ποιες κατηγορίες προσώπων και οχημάτων δικαιούνται έκπτωση και πόση στα ακτοπλοϊκά πλοία; Πότε αυτές δεν ισχύουν;

Οι κατηγορίες προσώπων και οχημάτων που δικαιούνται έκπτωση καθώς και το ποσό της αντίστοιχης έκπτωσης ρυθμίζονται από την ΚΥΑ 3324.1/15/03 (ΦΕΚ438/Β/11.4.2003).

Σύμφωνα με την παρ. 8 της ΚΥΑ 3324.1/15/03, δεν ισχύουν για μετακινήσεις με ταχύπλοα πλοία κατά τις ημέρες Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, όταν οι συγκοινωνιακές ανάγκες καλύπτονται εντός της ίδιας ημέρας και από συμβατικό πλοίο.

Πληροφορίες για τα Δικαιώματα & τις Υποχρεώσεις Εταιρειών - Επιβατών θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.


Ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του επιβάτη πλοίου; Ποιο είναι το αγορανομικό καθεστώς στα κυλικεία των πλοίων;

Για πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα κάντε κλικ εδώ.  

 


Πως καθορίζεται η καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση απώλειας αποσκευής επιβάτη πλοίου;

Η καταβολή αποζημίωσης ορίζεται στα άρθρα 139, 140 και 141 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου, το ύψος της οποίας ορίζεται στο ΠΔ 425/95 (ΦΕΚ 245 Α). Ως ανώτατο όριο αποζημίωσης έχει καθοριστεί το ποσό των € 733,68 ανά μονάδα ή δέμα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της αποζημίωσης είναι η εκ μέρους του επιβάτη δήλωση του περιεχομένου και της αξίας των αποσκευών που παραδίδει, η οποία πρέπει να γίνει κατά την παράδοση αυτών προς φύλαξη.

Πληροφορίες για τα Δικαιώματα & τις Υποχρεώσεις Εταιρειών - Επιβατών θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.


Ποια είναι τα δικαιώματα του επιβάτη αεροπλάνου;

Για πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα κάντε κλικ εδώ.

Ποιά είναι τα Δικαιώματα των επιβατών που ταξιδεύουν με τραίνο;

Για πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα κάντε κλικ εδώ

Ποιά είναι τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν;

Για πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα κάντε κλικ εδώ

Συμβάσεις εξ αποστάσεως και συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος (πωλήσεις πόρτα - πόρτα)

Αγόρασα μέσω τηλεφώνου ένα προϊόν που διαφήμιζε μία εταιρεία στην τηλεόραση. Αυτή η συναλλαγή μου είναι σύμβαση από απόσταση;

Ναι, γιατί ως σύμβαση από απόσταση εννοείται κάθε σύμβαση η οποία συνάπτεται μεταξύ του προμηθευτή και του καταναλωτή στο πλαίσιο ενός οργανωμένου συστήματος πωλήσεων εξ αποστάσεως ή παροχής υπηρεσιών χωρίς την ταυτόχρονη φυσική παρουσία του προμηθευτή και του καταναλωτή, με αποκλειστική χρήση ενός ή περισσότερων μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως, όπως ενδεικτικά το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το τηλέφωνο, το φαξ ή το διαδίκτυο, μέχρι και τη στιγμή σύναψης της σύμβασης (άρθρο 3, παρ. 7, ν. 2251/1994).

Δέχθηκα επίσκεψη στο σπίτι μου από αντιπρόσωπο εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, ο οποίος με ενημέρωσε για ένα πακέτο σύνδεσης στο διαδίκτυο και αμέσως μετά πήγα στο κατάστημα και υπέγραψα την σύμβαση. Η συναλλαγή μου εμπίπτει στις εκτός ή στις εντός εμπορικού καταστήματος;

Εμπίπτει στις συμβάσεις εκτός εμπορικού και συγκεκριμένα αφορά στην περίπτωση (γ) του άρθρου 3 παρ. 8, ν.2251/1994.

Γενικά σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος είναι κάθε σύμβαση μεταξύ του προμηθευτή και του καταναλωτή:
α) η οποία συνάπτεται με ταυτόχρονη φυσική παρουσία του προμηθευτή και του καταναλωτή σε χώρο που δεν είναι το εμπορικό κατάστημα του προμηθευτή,
β) για την οποία έγινε προσφορά από τον καταναλωτή κάτω από τις ίδιες συνθήκες που περιγράφονται στην περίπτωση α),
γ) η οποία συνάπτεται στο εμπορικό κατάστημα του προμηθευτή ή με χρήση οποιουδήποτε μέσου εξ αποστάσεως επικοινωνίας αμέσως μετά από προσωπική και ατομική επαφή με τον καταναλωτή σε χώρο που δεν είναι το εμπορικό κατάστημα του προμηθευτή, με την ταυτόχρονη φυσική παρουσία του προμηθευτή και του καταναλωτή, ή
δ) η οποία συνάπτεται στη διάρκεια εκδρομής οργανωμένης από τον προμηθευτή με σκοπό ή αποτέλεσμα τη διαφήμιση και πώληση αγαθών ή υπηρεσιών στον καταναλωτή.

Αγόρασα εκτός εμπορικού καταστήματος ένα προϊόν αξίας 15 ευρώ και θέλω να υπαναχωρήσω. Έχω αυτό το δικαίωμα;

Όχι, οι διατάξεις περί συμβάσεων εκτός εμπορικού καταστήματος δεν εφαρμόζονται σε συμβάσεις για τις οποίες ο καταναλωτής καταβάλλει ποσό μικρότερο των 30 ευρώ (άρθρο 3α, παρ. 4, ν.2251/1994).

Σύναψα σύμβαση μέσω διαδικτύου για την αγορά ενός οργανωμένου ταξιδιού την οποία θέλω να ακυρώσω. Έχω δικαίωμα υπαναχώρησης;

Όχι, οι διατάξεις περί συμβάσεων εξ αποστάσεως δεν εφαρμόζονται για τις συμβάσεις που εμπίπτουν στα οργανωμένα ταξίδια (άρθρο 3α, παρ. 3 (ζ), ν. 2251/1994).

Αγόρασα μέσω διαδικτύου μία υπηρεσία για την συνολική τιμή της οποίας δεν είχα ενημερωθεί από την εταιρεία προσυμβατικά. Έχω δικαίωμα να ακυρώσω αυτήν την σύμβαση;

Ναι, διότι εάν ο προμηθευτής δεν τηρήσει τις τυπικές απαιτήσεις ενημέρωσης σχετικά με τη συνολική τιμή των υπηρεσιών (ή σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της τιμής, εφόσον η τιμή δε μπορεί να καθοριστεί ευλόγως εκ των προτέρων) η σύμβαση εξ αποστάσεως είναι άκυρη υπέρ του καταναλωτή. Το ίδιο ισχύει και για τις συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος (άρθρο 3β, παρ.1 ε και παρ. 9, ν.2251/1994).

Επίσης έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης 14 ημερολογιακών ημερών από την εξ αποστάσεως σύμβαση ή τη σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος χωρίς να αναφέρετε τους λόγους και χωρίς καμία επιβάρυνση σύμφωνα με το άρθρο 3ε του ν. 2251/1994.


Κατά την διαδικασία υποβολής της παραγγελίας μου μέσω διαδικτύου δεν ήταν σαφές ότι η υποβολή της παραγγελίας συνεπάγεται υποχρέωσή μου να πληρώσω. Σε αυτήν την περίπτωση έχω δικαίωμα να ακυρώσω τη συναλλαγή μου;

Ναι, διότι ο προμηθευτής οφείλει να μεριμνήσει ώστε ο καταναλωτής, υποβάλλοντας την παραγγελία του, να αναγνωρίσει ρητώς ότι η παραγγελία συνεπάγεται υποχρέωση πληρωμής. Εάν ο προμηθευτής δεν συμμορφωθεί με τα ανωτέρω τότε ο καταναλωτής δεν δεσμεύεται από τη σύμβαση ή την παραγγελία (άρθρο 3δ, παρ. 2, ν.2251/1994).

Έκανα μία παραγγελία μέσω διαδικτύου και καθυστερούν να μου παραδώσουν τα προϊόντα. Μπορώ να ακυρώσω την παραγγελία;

Εκτός εάν έχετε συμφωνήσει διαφορετικά ως προς τον χρόνο παράδοσης, ο προμηθευτής οφείλει να σας παραδώσει τα αγαθά χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, αλλά οπωσδήποτε εντός 30 ημερολογιακών ημερών από τη σύναψη της σύμβασης.
Όταν ο προμηθευτής δεν εκπληρώνει την υποχρέωσή του να παραδώσει τα αγαθά τη χρονική στιγμή που έχει συμφωνήσει με εσάς ή εντός της προθεσμίας των 30 ημερολογιακών ημερών, τότε πρέπει να του ζητήσετε να πραγματοποιήσει την παράδοση εντός επιπλέον προθεσμίας ανάλογης των περιστάσεων. Εάν ο προμηθευτής δεν παραδώσει τα αγαθά εντός αυτής της επιπλέον προθεσμίας, τότε δικαιούστε να καταγγείλετε τη σύμβαση.
Μετά την καταγγελία της σύμβασης ο προμηθευτής οφείλει να σας επιστρέψει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όλα τα χρήματα που είχαν πληρωθεί βάσει της σύμβασης (άρθρο 4β, ν.2251/1994).

Αγόρασα ένα προϊόν μέσω διαδικτύου και το παρέλαβα πριν από είκοσι μέρες. Ωστόσο προέκυψε κάτι και θα ήθελα να επιστρέψω το προϊόν. Έχω αυτό το δικαίωμα; O προμηθευτής δεν με ενημέρωσε σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Ναι, μπορείτε να το επιστρέψετε ασκώντας το δικαίωμα σας για υπαναχώρηση, παρόλο που έχουν παρέλθει 20 ημέρες από την παραλαβή του προϊόντος. Ο κανόνας είναι ότι έχετε δικαίωμα να υπαναχωρήσετε εντός 14 ημερολογιακών ημερών, ωστόσο, αν ο προμηθευτής δεν σας παρείχε πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 12 μήνες μετά το τέλος της αρχικής προθεσμίας υπαναχώρησης (άρθρο 3στ, ν.2251/1994).

Αποδέχτηκα μέσω τηλεφώνου μία προσφορά για πρόγραμμα σταθερής τηλεφωνίας. Την επόμενη μέρα επικοινώνησα με την εταιρεία και τους είπα ότι άλλαξα γνώμη και δεν αποδέχομαι την προσφορά και μου απάντησαν ότι έχω δεσμευτεί με συμβόλαιο και δεν γίνεται να ακυρωθεί. Τι μπορώ να κάνω;

Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης εξ αποστάσεως μέσω τηλεφώνου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών η εταιρεία υποχρεούται να επιβεβαιώσει την προσφορά της προς εσάς, και εσείς δεσμεύεστε μόνον όταν υπογράψετε την προσφορά ή έχετε στείλει την γραπτή συγκατάθεσή σας. Οι επιβεβαιώσεις αυτές θα έπρεπε να σας έχουν κοινοποιηθεί πάνω σε σταθερό μέσο (π.χ. χαρτί, USB, CD-ROM, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ).
Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν έχει τηρήσει τα ανωτέρω τότε η σύμβαση εξ αποστάσεως είναι άκυρη υπέρ του καταναλωτή (άρθρο 3δ, παρ.10, ν.2251/1994).

Σε περίπτωση υπαναχώρησης και επιστροφής των αγαθών εντός της προβλεπόμενης, από το νόμο, προθεσμίας, ο προμηθευτής υποχρεούται να επιστρέψει και τα έξοδα αρχικής παράδοσης των προϊόντων; Επίσης, ποιος επιβαρύνεται με τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων;

Ως προς τα έξοδα παράδοσης ο νόμος προβλέπει ότι ο προμηθευτής επιστρέφει κάθε πληρωμή που έλαβε από τον καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δαπανών παράδοσης, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση του καταναλωτή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση (άρθρο 3θ, ν.2251/1994).

Τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν κατά κανόνα τον καταναλωτή. Αυτό, ωστόσο δε θα ισχύει, εάν ο προμηθευτής έχει συμφωνήσει να επιβαρυνθεί ο ίδιος με το εν λόγω κόστος ή εάν ο προμηθευτής έχει παραλείψει να ενημερώσει τον καταναλωτή ότι ο καταναλωτής οφείλει να επιβαρυνθεί με αυτό (άρθρο 3ι, παρ.1, ν.2251/1994).

Πραγματοποίησα μία αγορά μέσω διαδικτύου και εντός της προθεσμίας των δεκατεσσάρων ημερών υπαναχώρησα από τη σύμβαση. Μέχρι πότε έχω υποχρέωση να επιστρέψω τα προϊόντα;

Υποχρεούστε να επιστρέψετε τα αγαθά χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ανακοινώσατε στον προμηθευτή την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση. Η προθεσμία τηρείται εάν στείλετε πίσω τα αγαθά πριν από την εκπνοή της προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών (άρθρο 3ι, παρ.1, ν.2251/1994).

Αγόρασα μέσω τηλεφώνου εσώρουχα που διαφήμιζε η εταιρεία στην τηλεόραση. Όταν τα παρέλαβα, άνοιξα την συσκευασία, και είδα ότι δεν μου ταιριάζουν σαν νούμερο. Θέλω να τα επιστρέψω και να ακυρώσω την σύμβαση. Έχω δικαίωμα υπαναχώρησης;

Όχι, διότι η συναλλαγή σας αφορά σε εξ αποστάσεως αγορά προϊόντος που εξαιρείται από το δικαίωμα υπαναχώρησης για λόγους υγιεινής, εφόσον το προϊόν έχει αποσφραγισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 3ιβ περ. ε του ν. 2251/1994.


Αγόρασα ένα προϊόν μέσω διαδικτύου και θέλω να υπαναχωρήσω. Πώς να συντάξω την δήλωση υπαναχώρησης; Υπάρχει συγκεκριμένο έντυπο και τρόπος;

Το ηλεκτρονικό κατάστημα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 3β, παρ.1 η, ν.2251/1994), υποχρεούται να σας ενημερώσει, με σαφή και ευκρινή τρόπο, για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης (διαδικασία, οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου υπαναχώρησης).
Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης  που παρατίθεται στο τμήμα Β του Παραρτήματος του ν. 2251/1994 ή να κάνετε οποιαδήποτε άλλη σαφή δήλωση που να παρουσιάζει την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση (άρθρο 3ζ, παρ.1, ν.2251/1994).

Υπέβαλα δήλωση υπαναχώρησης εντός 14 ημερών, επέστρεψα τα προϊόντα, αλλά η εταιρεία αρνείται να μου επιστρέψει τα χρήματα. Τι μπορώ να κάνω;

Σε αυτήν την  περίπτωση μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς για παράβαση των διατάξεων για συμβάσεις εξ αποστάσεως και εκτός εμπορικού καταστήματος του ν. 2251/1994.

Αγόρασα δύο βιβλία από πωλητή βιβλίων που με επισκέφτηκε στο σπίτι μου. Όταν έφυγε το ξανασκέφτηκα και δεν τα χρειάζομαι πραγματικά. Έχω δώσει και μια μικρή προκαταβολή. Μπορώ να τα επιστρέψω ;

Για αγορές εκτός εμπορικού καταστήματος ο καταναλωτής μπορεί να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως από την σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών ημερών. Δεν επιτρέπεται η είσπραξη προκαταβολής ( άρθρο 3ε, παρ. 4, ν. 2251/1994). Συνεπώς έχετε δικαίωμα να αρνηθείτε την καταβολή των υπολοίπων χρημάτων εντός της παραπάνω προθεσμίας, να επιστρέψετε τα βιβλία και να ζητήσετε την προκαταβολή που παρανόμως σας ζήτησε ο πωλητής. Μπορείτε να υποβάλετε σχετική καταγγελία στη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς.