ΓΓΚ (Αρχική) Ασφάλεια των Καταναλωτών Ευθύνη του παραγωγού για ελαττωματικά προϊόντα

Ευθύνη του παραγωγού για ελαττωματικά προϊόντα

Εκτύπωση

Χρήσιμες πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με την ευθύνη του παραγωγού για ελαττωματικά προϊόντα

Με την πληθώρα των αγαθών που κυκλοφορούν στην αγορά δεν είναι απίθανο κάποια στιγμή να έχετε τη δυσάρεστη εμπειρία της χρήσης ενός ελαττωματικού προϊόντος. Τι γίνεται τότε; Ποιος ευθύνεται και ποιος πληρώνει για τη ζημιά που ενδεχομένως έχετε υποστεί; Να μερικές χρήσιμες πληροφορίες οι οποίες απαντούν στα ερωτήματα αυτά και σε άλλα που ενδεχομένως έχετε!

Προκειμένου να εξασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας των καταναλωτών, η πολιτεία έχει ορίσει κανόνες - μεταξύ άλλων – και για τα ελαττωματικά προϊόντα. Συγκεκριμένα η ευθύνη του παραγωγού για ελαττωματικά προϊόντα ρυθμίζεται από το Άρθρο 6 του Ν. 2251/1994 «προστασία των καταναλωτών», όπως αυτό έχει τροποποιηθεί από την Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1–659/2002 (ΦΕΚ 1373 Β΄/ 25-10-2002), με το οποίο εξ’ άλλου επήλθε η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των Οδηγιών 85/374/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25.7.1985 (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 210 της 07/08/1985 σ. 29 – 33) και 99/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10.5.1999, (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 141 της 04/06/1999 σ. 20 – 21), για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σε θέματα ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων.

 

Ποιος είναι ο παραγωγός;

Ως παραγωγός θεωρείται ο κατασκευαστής τελικού προϊόντος, πρώτης ύλης ή συστατικού, καθώς και κάθε πρόσωπο που εμφανίζεται ως παραγωγός του προϊόντος επιθέτοντας σε αυτό την επωνυμία, το σήμα ή άλλο διακριτικό του γνώρισμα.

 

Τι είναι προϊόν;

Ως προϊόν θεωρείται κάθε κινητό πράγμα ακόμα και εάν είναι ενσωματωμένο ως συστατικό σε άλλο κινητό ή ακίνητο. Προϊόντα θεωρούνται επίσης οι φυσικές δυνάμεις, ιδίως το ηλεκτρικό ρεύμα και η θερμότητα καθώς οι πρώτες ύλες της γεωργίας και τα προϊόντα κυνηγίου.

 

Τι είναι ελαττωματικό προϊόν;

Ελαττωματικό είναι το προϊόν, που δεν παρέχει την ασφάλεια που ο καταναλωτής εύλογα/λογικά προσδοκά να έχει λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ειδικές συνθήκες και ιδίως την εξωτερική εμφάνιση του, την αναμενόμενη χρησιμοποίηση του και τον χρόνο κατά τον οποίο τέθηκε σε κυκλοφορία.

 

Ποια είναι η ευθύνη του παραγωγού;

Ο παραγωγός ευθύνεται για κάθε ζημία που οφείλεται σε ελάττωμα του προϊόντος του.

 

Και όταν λέμε «ζημία» τι εννοούμε;

Εννοούμε τη ζημία λόγω θανάτου ή σωματικής βλάβης, καθώς και τη βλάβη ή καταστροφή, εξαιτίας του ελαττωματικού προϊόντος, κάθε περιουσιακού στοιχείου του καταναλωτή, εκτός από το ίδιο το ελαττωματικό προϊόν, και μόνο για το ποσό της βλάβης ή καταστροφής άνω των 500 ευρώ.

 

Πως αποζημιώνεται ο καταναλωτής;

Εάν δεν επιτευχθεί εξωδικαστική επίλυση του θέματος, τότε ο καταναλωτής θα πρέπει να προσφύγει δικαστικά κατά του παραγωγού.

 

Ο παραγωγός ευθύνεται επ’ άπειρον;

Όχι! Οι αξιώσεις κατά του παραγωγού για ζημίες παραγράφονται μετά τριετία αφότου ο ζημιωθείς πληροφορήθηκε ή όφειλε να πληροφορηθεί τη ζημία, το ελάττωμα και την ταυτότητα του παραγωγού. Μετά δεκαετία από την κυκλοφορία του συγκεκριμένου προϊόντος επέρχεται απόσβεση των δικαιωμάτων του ζημιωθέντος κατά του παραγωγού.

 

Η πολιτεία πως εμπλέκεται;

Αρμόδια αρχή για την ευθύνη του παραγωγού για ελαττωματικά προϊόντα είναι η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς και ειδικότερα η Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή προς την οποία μπορεί να απευθύνεται ο καταναλωτής για τη ρύθμιση σχετικών προβλημάτων.


Τηλέφωνο: 1520 - 210 3893216 - 210 3893367
FAX : 210  3843549

Τι ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

EUROPA - Internal market- Safety - Liability for defective products