ΓΓΚ (Αρχική) Ασφάλεια των Καταναλωτών Ασφάλεια Υπηρεσιών - Ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες

Ασφάλεια Υπηρεσιών - Ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες

Εκτύπωση

Αυτός που παρέχει υπηρεσίες είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που προκάλεσε υπαιτίως κατά την παροχή υπηρεσιών. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι υπηρεσία δεν θεωρείται η παροχή η οποία έχει ως άμεσο και αποκλειστικό αντικείμενο την κατασκευή προϊόντων ή τη μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.Αντιθέτως ορίζεται ότι παρέχων υπηρεσίες θεωρείται όποιος παρέχει κατά τρόπο ανεξάρτητο υπηρεσία στα πλαίσια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας.

Ο ζημιωθείς υποχρεούται να αποδείξει τη ζημιά αλλά και την ύπαρξη ουσιώδους συνάφειας μεταξύ παροχής υπηρεσίας και ζημιάς. Απ’ την πλευρά του αυτός που παρέχει τις υπηρεσίες, φέρει το βάρος της απόδειξης της έλλειψης υπαιτιότητας.

Μάλιστα το Άρθρο 8 του Ν. 2251/1994, σ' αυτή την περίπτωση ορίζει κάποιες ειδικές συνθήκες, ουσιαστικής σημασίας για την εκτίμηση της έλλειψης υπαιτιότητας.

Μεταξύ αυτών είναι η φύση και το αντικείμενο της υπηρεσίας, κυρίως σε σχέση με το βαθμό επικινδυνότητας, η εξωτερική μορφή κι ο χρόνος παροχής της υπηρεσίας, καθώς και το αν η παρεχόμενη υπηρεσία αποτελεί εθελοντική προσφορά του παρέχοντος.

 

Τι ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση

EUROPA - Consumer Affairs - Safety - Services