Η Ασφάλεια των προϊόντων κατά κατηγορία

Εκτύπωση

1) ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Αρμόδιοι φορείς για την ασφάλεια των παιχνιδιών είναι:

 

2) ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΕΣ (καθαριστικά, απορρυπαντικά, χρώματα, βαφές, βερνίκια κλπ)

Αρμόδιος φορέας για την ασφάλεια των επικίνδυνων παρασκευασμάτων και ουσιών είναι το Γενικό Χημείο του Κράτους.

 

3) ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Αρμόδιοι φορείς για την ασφάλεια των ηλεκτρικών συσκευών είναι:

 

4) ΟΧΗΜΑΤΑ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Αρμόδιος φορέας για την ασφάλεια των οχημάτων, ανταλλακτικών οχημάτων είναι το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

5) ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Αρμόδιος φορέας για την ασφάλεια των καλλυντικών και προϊόντων ατομικής φροντίδας είναι ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων.

 

6) ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Ισχύουσα νομοθεσία, ΚΥΑ 4841/Φ7β/52 (ΦΕΚ 111Β/26-2-97)

Αρμόδιοι φορείς για τα σκάφη αναψυχής είναι:

 

7) ΚΕΡΙΑ

  • Ισχύουσα νομοθεσία:
    • Ως προς την ποιότητα ισχύει την απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου ΑΧΣ837/90 (ΦΕΚ360/Β/28.5.91)
  • Αρμόδιοι φορείς για τα κεριά είναι:
    • το Γενικό Χημείο του Κράτους και
    • το Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου
  • Ενημέρωση για την συμμετοχή της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, στο πιλοτικό πρόγραμμα διοικητικής συνεργασίας οκτώ Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αξιολόγηση της ασφάλειας των κεριών.

 

8) ΕΠΙΠΛΑ

Με στόχο να θεσπισθεί στην Ελληνική αγορά:

α) η  κλάση Ε1 φορμαλδεΰδης, ως μέγιστο επιτρεπτό όριο, για έπιπλα, ξύλινα διακοσμητικά αντικείμενα και πρώτες ύλες σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας

β) η απαίτηση συμμόρφωσης των παιδικών επίπλων με τα όρια μετανάστευσης ορισμένων στοιχείων, όπως αυτά καθορίζονται από τα πρότυπα για την ασφάλεια των παιχνιδιών,

δημοσιεύθηκε η Κ.Υ.Α. Ζ3-5430/2009 (ΦΕΚ 746/Β’/22-04-2009) «Ανώτατο όριο φορμαλδεΰδης για έπιπλα, διακοσμητικά αντικείμενα και πρώτες ύλες αυτών σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας – Μετανάστευση ορισμένων στοιχείων από παιδικά έπιπλα -  Επιτροπή  Επίπλου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Κ.Υ.Α. Ζ3-7835/2011 (ΦΕΚ 2650/Β’/09-11-2011) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Ζ3-5430/2009 κοινής υπουργικής απόφασης Ανώτατο όριο φορμαλδεΰδης για τα έπιπλα, διακοσμητικά αντικείμενα και πρώτες ύλες αυτών σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας – Μετανάστευση ορισμένων στοιχείων από παιδικά έπιπλα – Επιτροπή Επίπλου» 

 

Κατεβάστε τις ΟΔΗΓΙΕΣ για την εφαρμογή της Κ.Υ.Α.

Κατεβάστε τους μη εξαντλητικούς καταλόγους εργαστηρίων (κοινοποιημένων, κρατικά αναγνωρισμένων ευρωπαϊκών χωρών και διαπιστευμένων τρίτων χωρών)

Κατεβάστε το υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης που συμπληρώνεται από τον εισαγωγέα

Κατεβάστε τον Οδηγό Ποιότητας και Ασφάλειας για τα Προϊόντα Επίπλου