ΓΓΚ (Αρχική) Ασφάλεια των Καταναλωτών Aσφάλεια Προϊόντων Εκτός Τροφίμων Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για μη ασφαλή προϊόντα (RAPEX)

Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για μη ασφαλή προϊόντα (RAPEX)

Εκτύπωση

Το RAPEX αποτελεί ένα σύστημα ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών για επικίνδυνα καταναλωτικά προϊόντα. Όλα τα προϊόντα πλην τροφίμων απευθυνόμενα στους καταναλωτές ή που υπό εύλογες συνθήκες είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν από τους καταναλωτές περιλαμβάνονται στους σκοπούς, στόχους του RAPEX με εξαίρεση τα φαρμακευτικά και τα ιατρικά προϊόντα.

Η οδηγία 2001/95/ΕΚ (EE L 11, 15.1.2002, σ.4) για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (ΟΓΑΠ) αποτελεί τη νομική βάση του Κοινοτικού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) για την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής όσον αφορά την ασφάλεια των προϊόντων.

Ο σκοπός του RAPEX είναι η εξασφάλιση της ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά με τα μέτρα και τις δράσεις που λαμβάνονται στα κράτη μέλη ώστε να εμποδίσουν, περιορίσουν ή να επιβάλλουν ειδικές συνθήκες πώλησης ή χρήσης των καταναλωτικών προϊόντων λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων αυτών στην υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών.

Οι πληροφορίες ανταλλάσσονται μεταξύ των αρμοδίων αρχών διαμέσου ενός δικτύου των εθνικών σημείων επαφής. Ωστόσο, η ΟΓΑΠ εισάγει τη λήψη ειδικών μέτρων ώστε να εξασφαλιστεί η δημόσια πρόσβαση στις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων.

Ορισμένα στατιστικά στοιχεία όσον αφορά τη λειτουργικότητα του RAPEX περιλαμβάνουν:

  • τον αριθμό των κοινοποιήσεων που ανταλλάχθηκαν, ο οποίος το 2001 ήταν 143, το 2002 ήταν 168 και το 2003 ήταν 139.
  • 4 κατηγορίες κινδύνων οι οποίοι αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 60% του συνόλου των κοινοποιήσεων το 2003 και συγκεκριμένα τους κινδύνους πνιγμού και ασφυξίας, τους κινδύνους από φωτιά, την παρουσία εν δυνάμει καρκινογόνων ουσιών, την ηλεκτροπληξία.
  • την κατηγορία προϊόντων με τις περισσότερες κοινοποιήσεις η οποία το 2003 ήταν τα παιχνίδια ακολουθούμενα από άλλους τύπους προϊόντων προοριζόμενων για παιδιά.

 

Λειτουργικές Κατευθυντήριες Γραμμές του Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX)

Στις 26 Ιανουαρίου 2010 η Επιτροπή υιοθέτησε τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση του κοινοτικού συστήματος ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών (RAPEX) που θεσπίστηκε δυνάμει του άρθρου 12 και της διαδικασίας κοινοποίησης που θεσπίστηκε δυνάμει του άρθρου 11 της οδηγίας 2001/95/ΕΚ (οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων) .

Έπειτα από διαβούλευση της επιτροπής της οδηγίας για τη Γενική Ασφάλεια των Προϊόντων συμφωνήθηκε ότι αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές πρόκειται να δημοσιευτούν στο διαδίκτυο έπειτα από την επίσημη υιοθέτηση τους. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί την εφαρμογή αυτών των κατευθυντήριων γραμμών, οι οποίες μπορούν στο μέλλον να βελτιώνονται βάσει της αποκτηθείσας εμπειρίας και των σχολίων που θα έχουν ληφθεί αλλά και των νέων εξελίξεων.

Οι κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εθνικές αρχές των κρατών μελών που συμμετέχουν στο δίκτυο του RAPEX διαμέσου των κεντρικών σημείων επαφής και είναι υπεύθυνες για τη διαδικασία της κοινοποίησης για τους διαφόρους κινδύνους που απαιτούν ταχεία αντίδραση. Η Επιτροπή πρόκειται να χρησιμοποιήσει τις κατευθυντήριες γραμμές ως έγγραφο αναφοράς για τη διαχείριση του RAPEX ενώ τη διαδικασία της κοινοποίησης για άλλους λιγότερο σοβαρούς κινδύνους (άρθρο 11 της οδηγίας).

Οι κατευθυντήριες γραμμές υποδεικνύουν κριτήρια και πρακτικούς κανόνες για τη λειτουργία του συστήματος RAPEX. Διευκρινίζουν το σκοπό του, ορίζοντας την πρακτική εφαρμογή των κριτηρίων ‘για τους διαφόρους κινδύνους που απαιτούν ταχεία δράση’, παρέχοντας καθοδήγηση όσον αφορά τους τύπους των μέτρων, ενεργειών και καταστάσεων που κοινοποιούνται καθώς και αναγνωρίζοντας προϊόντα τα οποία κοινοποιούνται από άλλα ισοδύναμα με το RAPEX συστήματα ανταλλαγής πληροφοριών. Λεπτομερείς πληροφορίες επιπλέον παρουσιάζονται στο περιεχόμενο των κοινοποιήσεων όσον αφορά τα χρονικά όρια, τη ταξινόμηση των κοινοποιήσεων βάσει του βαθμού προτεραιότητας και τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν.

 

Εβδομαδιαίες αναφορές των κοινοποιήσεων του RAPEX

Σύμφωνα με το άρθρο 16 της Οδηγίας 2001/95 για τη Γενική Ασφάλεια Προϊόντων, οι πληροφορίες που έχουν στη διάθεση τους οι αρχές των κρατών – μελών ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τους κινδύνους που παρουσιάζουν τα προϊόντα για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών είναι γενικά προσιτές σύμφωνα με τις απαιτήσεις διαφάνειας, με την επιφύλαξη των περιορισμών που απαιτούνται για τις δραστηριότητες ελέγχου και έρευνας . Ειδικότερα, το κοινό έχει πρόσβαση σε πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, τη φύση του κινδύνου και τα ληφθέντα μέτρα.

Από την εφαρμογή στις 15 Ιανουαρίου 2004 της αναθεωρημένης οδηγίας 2001/95 για τη Γενική Ασφάλεια Προϊόντων, η Επιτροπή σε εβδομαδιαία βάση δημοσιεύει αναφορές των κοινοποιήσεων προϊόντων πλην τροφίμων, για τα οποία ελήφθησαν περιοριστικά μέτρα σχετικά με τη διάθεση τους στην αγορά είτε από τις αρμόδιες αρχές των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε εθελοντικά από τους ίδιους τους παραγωγούς.

 

Αναφορές κοινοποιήσεων Rapex στην Αγγλική γλώσσα

Οι αναφορές των κοινοποιήσεων δίδονται στην Αγγλική γλώσσα και παρέχονται πληροφορίες που κρίνονται περισσότερο σχετικές για το ευρύ κοινό.

 

Αναφορές κοινοποιήσεων Rapex στην Ελληνική γλώσσα

Με μέριμνα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, η εβδομαδιαία αυτή αναφορά των κοινοποιήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μεταφράζεται στην Ελληνική γλώσσα και αναρτάται στον ιστότοπο της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς.

 

Κατάλογος των σημείων επαφής του Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX)

Κάντε κλικ σε αυτό το σύνδεσμο για να κατεβάσετε σε μορφή αρχείου PDF τον κατάλογο των σημείων επαφής του Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX).

Σημείωση:

Σημειώνεται ότι τα επίσημα σημεία επαφής των κρατών μελών της ΕΕ καθώς και των κρατών μελών της ΕΖΕΖ και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης είναι εκείνα που παρέχουν τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στις εβδομαδιαίες αναφορές. Σύμφωνα με τους όρους του Παραρτήματος ΙΙ.10 της οδηγίας για τη Γενική Ασφάλεια των Προϊόντων (2001/95/ΕΚ), υπεύθυνο για τυχόν λανθασμένες πληροφορίες που παρέχονται είναι το κοινοποιούν κράτος. Η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται.

Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται ανωτέρω προέρχονται από τον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.